Деловодна информация
02709СЗДП-ТП-ДГС Никопол
1639 04/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
02709-2016-0112 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол 2016174760180
ул. Васил Левски № 27
Никопол BG314 5940 България
инж. Андриян Ангелов, инж. Светослав Ганчев +359 06541-2797
persin@abv.bg +359 06541-3034

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161102smIX7717124
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на административна сграда и кантон 4-ти километър собственост на ТП ДГС „Никопол”
45000000      
Строителство

Ремонт на административна сграда и кантон 4-ти километър собственост на ТП ДГС „Никопол” със срок за изпълнение 3 месеца
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Административната сграда на ДГС "Никопол" гр. Никопол, ул. "Васил Левски" № 27 и кантон 4-ти километър гр. Никопол 4-ти километър

Ремонт на административна сграда и кантон 4-ти километър собственост на ТП ДГС „Никопол” включващ следните видове строителни работи: Демонтаж на каса за врата 90/210 -13 бр; Демонтаж на врата 90/210-летяща- 1бр; Доставка и монтаж на дървена летяща врата 90/210 -1бр; Демонтаж на таван от фазерни плоскости- 46,73 м2; Демонтаж на дървени плоскости по стените- 41,3 м2; Демонтаж на дървени плоскости по стени -54,72 м2; Демонтаж на первази- 115,7м; Демонтаж и монтаж на радиатори- 10 бр; Доставка и монтаж на контактен кабелен излаз СВТ 3х2,5мм вкопан в стената до 9м - 26 бр; Доставка и монтаж на лампен кабелен излаз СВТ 3х2,5мм вкопан в стената до 3м- 13 бр; Доставка и монтаж на контакт- 29 бр; Доставка и монжаж на ключ -25 бр; Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в растелен таван 600/600- 15 бр; Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в растелен таван 300/1200- 6 бр; Доставка и монтаж на осветително тяло за външен монтаж -4 бр; Доставка и полагане на грунд преди гипсова шпакловка по стени- 510,95 м2; Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени- 510,95 м2; Доставка и полагане на грунт преди боя- 520,32 м2; Доставка и полагане на цветен латекс за вътрешно боядисване- 510,95 м2; Доставка и монтаж на растерен окачен таван -152,95 м2; Доставка и монтаж на дървени первази- 28,28 м; Доставка и монтаж на PVC первази- 98,5м; Доставка и монтаж на МДФ врати с височина 210 см и ширина 90 см- 9 бр; Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200- 5 бр; Доставка и монтаж на алуминиеви врати 70/200- 1 бр; Доставка на материали и обръщане на врати с /гипсокартон,лепило за гипсокартон и ръбоохранител/- 107,1 м; Доставка и монтаж на МДФ врата с две крила 90/210 -1 бр; Доставка и монтаж на ламинат- 42 м2; Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес -63,36 м; Доставка и полагане на грунд преди полагане на гранитогрес- 42,72 м2; Доставка и монтаж на гранитогрес- 29,88 м2; Доставка и монтаж на гранитогрес по стъпала с размер 100/30/16- 13 бр; Доставка и монтаж на гранитогрес по стъпала с размер 146/30/16 -3 бр; Демонтаж на парапет- 4,8 м2; Доставка и монтаж на метален парапет- 4,8 м2; Доставка и монтаж на ел.табло -2 бр; Доставка и монтаж на ГК на лепене-стени -79,34 м2; Окачен таван от ГК 100/155 -1 бр; Окачен таван от ГК 105/133 -1 бр; Окачен таван от ГК 82/139 -1 бр; Окачен таван от ГК 180/121 -1 бр; Окачен таван от ГК123/119 -1 бр; Окачен таван от ГК130/127 -1 бр; Доставка и монтаж на осветително тяло за мокро помещение -4 бр; Доставка и полагане на грунд преди гипсова шпакловка по таван- 9,37 м2; Доставка и полагане на гипсова шпакловка по таван- 9,37 м2; Доставка и полагане на бял фасаген -9,37 м2; Доставка и монтаж на фаянс- 81,07м2; Доставка и монтаж на моноблок- 4 бр; Доставка и монтаж на стояща батерия -4 бр; Доставка и монтаж на мивка -4 бр; Направа на подова замазка- 11,82м2; Преправяне на ВиК- 4 бр; Къртене на съществуващ фаянс -41,06 м2; Доставка и монтаж на ПВЦ дограма- 1,82 м2; Доставка и монтаж на душ батерия- 1 бр; Монтаж и демонтаж на метално скеле - 288,28 м2; Доставка и полагане на грунд по фасада- 250,28 м2; Доставка и полагане на цветен фасаген по фасада -250,28 м2; Извозване на строителни отпадъци- 21м3.
Възложителят може да заявява и дейности със сходен характер, извън настоящата номенклатура по предмета на обществената поръчка, но в рамките на предвидения финансов ресурс.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

възложителят не изисква доказателства за икономическото и финансово състояние на участника

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем , идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 2 (две) години, считано от датата на подаване на офертата.На основание чл. 67, ал.5 във връзка с чл.64, ал.1, т.1 и чл. 63, ал.1, т.1а от ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършено строителство се представя под формата на референции,удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
минимум 2 броя референции,удостоверения за извършени сходни,идентични строително-ремонтни дейности през последните две години,предхождащи подаването на офертата


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Да бъде представен съгласно изискванията на чл.67,ал.1 от ЗОП чрез ЕЕДОП.В случай,че кандидатът е посочил,че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ информацията по чл.67,ал.1 от ЗОП.2.Участинкът следва да разполага с минимум технически лица,които да притежават професионална квалификация за изпълнение на поръчката.
Съгласно изискванията, посочени в Техническата спецификация от Документацията за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/12/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на СЗДП ТП ДГС Никопол, находяща се на адрес гр. Никопол, ул. „Васил Левски” № 27

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всяка оферта се изготвя по приложения в документацията Образец № 1 и към нея се прилагат:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
2. Представяне на участника - Приложение № 2, което включва:
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и.
Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
3. Доказателство за технически възможности и /или квалификация - Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП – Приложение № 5.
4. Списък на изпълнени договори със сходен характер /референции, удостоверения/ за последните две години - минимум 2 бр.
5. Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/ - Приложение № 6 .
6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице.
7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение № 1.
8. Техническо предложение – Образец № 2, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
е) декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на технически лица отговарящи за изпълнението поръчката;
Срокът на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване.
Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец - Образец № 2.1 и трябва да съдържа всички условия от страна на участника за изпълнението на услугата, включително срок за изпълнение, който трябва да е съобразен с определения максимален срок от Възложителя.
Участниците попълват, подписват и подпечатват предложението за изпълнение на поръчката, което не трябва да съдържа цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника. Предложението на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация.
Забележки: Представените документи следва да са в оригинал или заверено от кандидата копие. Под заверено копие следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Горе написаното не важи в случаите, в които е изрично посочено, че се изисква оригинал на документа.
9. Ценово предложение /Образец № 3/ - Поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри», който се поставя в общия плик с офертата!!!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл.196 ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва