Деловодна информация
02711ТП ДЛС Черни Лом гр.попово
3525 01/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
02711-2016-0087 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120095
бул.Михаил Мазжаров № 68
Попово BG334 7800 България
инж.Стела Атанасова +359 60842047
dls.cherni_lom@dpshumen.bg +359 60844105

Интернет адрес/и

http://www.dlschernilom.dpshumen.bg

http://dlschernilom.dpshumen.bg/gumi/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dlschernilom.dpshumen.bg/gumi/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

,,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово по обособени позиции
34350000      
Доставки

,,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 1 -,, Доставка чрез покупка на автомобилни гуми предназначени за автомобилтите собственост на ТП ДЛС ,,Черни Лом'' гр.Попово'' и Позиция № 2 – ,, Доставка чрез покупка на гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС,,Черни Лом'' гр.Попово''.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

-,, Доставка чрез покупка на автомобилни гуми предназначени за автомобилтите собственост на ТП ДЛС ,,Черни Лом'' гр.Попово'' 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34351100      
34352000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Административната сграда на ТП ДЛС ”Черни Лом” гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” №68.

Обществената поръчка е за доставка чрез покупка на автомобилни гуми необходими за автопарка на ТПДЛС"Черни Лом" гр.Попово, с посочени експлоатационни и функционални характеристики и технически изисквания, съгласно приложената Техническа спецификация за поръчката към настоящата документация. Изпълнението на доставките ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на същата по електронна поща или факс в рамките на работното време, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс от Възложителя.Количеството на всяка отделна доставка се определя след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ(няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един брой гума), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максиманелн финансов ресурс определен от Възложителя.Няма ограничение в количеството и стойността на всяка доставка(т.е.доставка може да бъде извършена и за минимална стойност но до определения от Възложителя финансов ресурс).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодна оферта" с критерии на възлагане "най-ниска цена". Под "най-ниска цена" се приема предложена от участник в обществената поръчка най-ниска обща крайна единична цена в лева без вкл. ДДС , за изпълнение на доставките.

II.2) Описание 1

,, Доставка чрез покупка на гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС,,Черни Лом'' гр.Попово'' 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34350000      
34352300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Административната сграда на ТП ДЛС ”Черни Лом” гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” №68.

Обществената поръчка е за доставка чрез покупка на гуми предназначени за селскостопанска техника, необходими за автопарка на ТПДЛС"Черни Лом" гр.Попово, с посочени експлоатационни и функционални характеристики и технически изисквания, съгласно приложената Техническа спецификация за поръчката към настоящата документация. Изпълнението на доставките ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на същата по електронна поща или факс в рамките на работното време, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс от Възложителя. Количеството на всяка отделна доставка се определя след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ(няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един брой гума), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от Възложителя.Няма ограничение в количеството и стойността на всяка доставка(т.е.доставка може да бъде извършена и за минимална стойност но до определения от Възложителя финансов ресурс).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодна оферта" с критерий за възлагане "най-ниска цена". Под "най-ниска цена се приема предложената от участник в обществената поръчка най-ниска крайна единична цена в лева без вкл. ДДС, за изпълнение на доставките.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя такова изискване в настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такова изискване в настоящата процедура.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя такова изискване в настоящата процедура.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката ще се изпълнява единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, при възникнала необходимост до опр. максимален финансов ресурс определен от Възложителя. Доставките да се извършват в максимален срок до 3(три) работни дни след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс в рамките на раб. време, посочено от Изпълнителя и съгласно усл. на проекта на договор. Плащанията ще се извършват по банков път или на касата на ТП ДЛС ,,Черни Лом'' гр.Попово, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и пр. фактура от страна на Изпълнителя и след приемане на доставката без забележки и/или рекламации, обстоятелство удост. с пр.-предав. протокол, подписан от страните по дог. или техни представители.Гаранция за изпълнение на договора се представя преди скл. на договора от избрания за изпълнител участник и е в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на поръчката (за всяка конкретна позиция по отделно).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/11/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, бул."Михаил Маджаров" № 68

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1,3,4 и т.5 и чл. 107 от ЗОП.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
* участници - свързани лица по смисъла на §.2, т.45 от ДР на ЗОП;
* участник, който не е посочил единична цена на някой от изброените в „ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” гуми в зависимост от избраната от участника позиция към настоящата обществена поръчка ;
* участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
* участник, за когото след изтичане на срока по §.14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от този закон.
2.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към доставките, предмет на поръчката, както следва:
а)относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;
Интернет адрес: www.nap.bg
б)относно задължения, свързани с опазване на околната среда
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МСВО – работи всеки работен ден с работно време
От 14 ч. до 17 часа, адрес: 1000, София, ул.“Мария Луйза“ № 22
тел.:02/940 63 31
интернет адрес: www.moew.goverment.bg
в) относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул."Триадица" № 2
телефон: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 -дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва