Деловодна информация
00022
10.00.313 27/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
00022-2016-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Академик николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж.Атанас Тошев +359 33120238
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161018AjFt647420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр. Асеновград по шест обособени позиции”
45000000      
Строителство

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3569839.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Стоян Джансъзов”4, бл.107“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Стоян Джансъзов”4, бл.107“

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
469074.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Стоян Джансъзов”11, бл.102“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Стоян Джансъзов”11, бл.102

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
826200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Хан Кардам”1, 3, 5, бл.3/5“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Хан Кардам”1, 3, 5, бл.3/5

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
644226      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Изток, бл.3“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Асеновград, ж.к.Изток, бл.3

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
416400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Георги Ковачев”3, бл.4/8“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Георги Ковачев”3, бл.4

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
797539.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к. Изток, бл.6” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Асеновград, ж.к. Изток, бл.6

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
416400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквививалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. При участници обединения, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на, както следва: За Обособена позиция № 1 – трета категория, първа група За Обособена позиция № 2 – трета категория, първа група За Обособена позиция № 3 – трета категория, първа група За Обособена позиция № 4 – трета категория, първа група За Обособена позиция № 5 – трета категория, първа група За Обособена позиция № 6 – трета категория, първа група.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът, следва да представи:
1. Копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която изпълнителят е установен, същите не следва да се представят;
2. Копие на Застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, съгл. чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на категорията на съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта.
Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентна застраховка за професионална отговорност за вреди на участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми, предвидени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
Когато по основателна причина, участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Минимални изисквания
1. За последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, участниците да са реализирали минимален оборот в сферата на строителството, изчислен на база годишните обороти, в размер на минимум, за всяка една обособена позиция, както следва:
Обособена позиция №1 - в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лв.
Обособена позиция №2 - в размер на 1 600 000.00 (един милион и шестстотин хиляди ) лв.
Обособена позиция №3 - в размер на 1 200 000.00 (един милион и двеста хиляди) лв.
Обособена позиция №4 - в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лв.
Обособена позиция №5 - в размер на 1 400 000.00 (един милион и четиристотин хиляди) лв.
Обособена позиция №6 - в размер на 800 000.00 (осемстотин хиляди) лв.
2. Участниците, следва да притежават и да поддържат, валидна застраховка съгл. чл.171 от ЗУТ, Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума, следва да съответства на категорията на обекта, а именно трета категория, на всяка една обособена позиция, съгласно чл. 5 ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентна застраховка за професионална отговорност за вреди на участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми, предвидени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Поради естеството на настоящата обществена поръчка, именно изпълнение на проектиране и строителство, възложителят указва на участниците, че застраховката, съгл. чл.171 от ЗУТ, Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, следва да се представи от строителя и проектанта.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на строителство (Образец № 9), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите, което е с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, чрез посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършеното строителство чрез: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
2. Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.
3. Декларация за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката.
4. Копия на Сертификати за въведена система ISO 9001:2008 или еквивалент, който е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
5. Копия на Сертификати за въведена система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент, който е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
6. Копия на Сертификати за въведена система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент, който е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.


1.Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите – дейности инженеринг, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, а именно: Инженеринг за въвеждане на мерки за енергиийна ефективност в съществуващи сгради за обществено обслужване или жилищни сгради, попадащи в обхвата на минимум трета категория,първа група строежи, включващи, минимум: изработване на проект, поставяне на топлоизолация по фасадни стени, подмяна на съществуваща дограма”. 2.Участникът, да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:Проектантски екип:- Ръководител на екипа - Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Архитектура “или екв.на съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или екв.на, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИП; Опит като проектант по част "Архитектура" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.- Проектант по част "Конструкции" – Висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „ПГС”/„Строителство на сгради и съоръжения “или екв.на съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или екв.на, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант по част "Конструкции" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.- Проектант по част "Топлотехника"/“ОВиК“– Висше образование, с образователно-квалификационн степен "магистър" по специалност „Топлотехника“ или екв.на съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или екв.на съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант по част "Топлотехника" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.- Проектант по част "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) – Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „ВиК“ или екв.на съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или екв.на съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант по част "ВиК" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.- Проектант по част "Електрическа"- Висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Електроинженер “или еквив. съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или екв. на съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант по част "Електрическа" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради. - Проектант по интердисциплинарна част "Пожарна и аварийна безопасност" – Висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър"; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или екв.на съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП, в това число удостоверение изискващо се за тази част от ТИП; Опит като проектант по част "ПАБ" мин.1 обект-прод. в доп.информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Всички условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши в зала 517 в сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9

Постъпилите оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел III. 1.3.ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Висше/средно образование, квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; минимум 3 години професионален опит като технически ръководител и опит като технически ръководител на минимум 2 обекта – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – Висше/средно образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност "Електроинженер" или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; Минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Опит като "Електротехник" на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – Висше/средно образование, квалификация инженер "Водоснабдяване и канализация" или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; Минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Опит като специалист "Водоснабдяване и канализация" на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ – Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, инженер "Топлотехника" или еквивалентна; Минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Опит като инженер "Топлотехника" на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради. СПЕЦИАЛИСТ ЗА КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО/ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО – Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна. Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради. СПЕЦИАЛИСТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /ЗБУТ/ – Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна. Да притежава валидно Удостоверение за да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ и/или Наредба РD -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент. Опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради. 3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва:- Заваръчен апарат – мин. 1 бр.- Оградни пана – мин. 200 м.л.-. Тръбно скеле – мин. 1000 м2,- Пробивна техника - мин. 2 бр., - Товарни автомобили –мин. 2 бр. - Металорежещи нструменти- мин. 3 бр. 4.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; 5.Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент ; 6. Участникът трябва да има разработена и внедрена система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва