Деловодна информация
0652
96-00-25 24/10/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
24/10/2016 (дд/мм/гггг)
0652-2016-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Даниела Малешкова +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/96-96-00-25-16


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/96-96-00-25-16
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”
45000000      
Строителство

Обществената поръчка обхваща изпълнение на Инженеринг (работно проектиране, съгласуване, строителство и авторски надзор,) на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1317840      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Септември, бул. „България” № 63 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Септември, бул. „България” № 63

По обособена позиция 1 са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности:
• Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности, както следва:
а/ изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ;
б/ изготвено обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
• Изготвяне на Работен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му и указанията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия;
• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
• Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен Работен проект по всички проектни части в съответствие с чл. 148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;
• Изпълнение на строително-монтажни работи;
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ;
• Въвеждане на обекта в експлоатация.
Разгънатата застроена площ на жилищната сграда е 3 578 кв.м
Интервенциите по сградите, следва да включват:
- всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в техническото обследване са предписани като задължителни;
- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др., ако са предписани в техническото обследване;
- всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
- съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.
Всички дейности, които ще се изпълняват следва да са допустими за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Критериите по-долу
 
ДА (П1) Срок за изготвяне на работен проект в календарни дни    10
(П2) Срок за изпълнение на СМР в календарни дни    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
429360      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Септември, бул. „България” № 65 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Септември, бул. „България” № 65

По обособена позиция 2 са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности:
• Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности, както следва:
а/ изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ;
б/ изготвено обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
• Изготвяне на Работен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му и указанията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия;
• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
• Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен Работен проект по всички проектни части в съответствие с чл. 148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;
• Изпълнение на строително-монтажни работи;
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ;
• Въвеждане на обекта в експлоатация.
Разгънатата застроена площ на жилищната сграда е 2 976 кв.м
Интервенциите по сградите, следва да включват:
- всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в техническото обследване са предписани като задължителни;
- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др., ако са предписани в техническото обследване;
- всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
- съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.
Всички дейности, които ще се изпълняват следва да са допустими за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Критериите по-долу
 
ДА (П1) Срок за изготвяне на работен проект в календарни дни    10
(П2) Срок за изпълнение на СМР в календарни дни    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
357120      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Септември, бул. „България” № 67 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Септември, бул. „България” № 67

По обособена позиция 3 са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности:
• Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности, както следва:
а/ изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ;
б/ изготвено обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
• Изготвяне на Работен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му и указанията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия;
• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
• Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен Работен проект по всички проектни части в съответствие с чл. 148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;
• Изпълнение на строително-монтажни работи;
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ;
• Въвеждане на обекта в експлоатация.
Разгънатата застроена площ на жилищната сграда е 4 428 кв.м
Интервенциите по сградите, следва да включват:
- всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в техническото обследване са предписани като задължителни;
- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др., ако са предписани в техническото обследване;
- всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
- съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.
Всички дейности, които ще се изпълняват следва да са допустими за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Критериите по-долу
 
ДА (П1) Срок за изготвяне на работен проект в календарни дни    10
(П2) Срок за изпълнение на СМР в календарни дни    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
531360      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по Закона за Камарата на строителите за І група минимум четвърта категория строежи съгласно чл.137 от ЗУТ и Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., или да притежава документ за вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
В случай на обединение изискването се покрива от участника, който ще извършва дейностите по строителство. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. По Обособена позиция № 1 - Участникът трябва да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
2. По Обособена позиция № 2 - Участникът трябва да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
3. По Обособена позиция № 3 - Участникът трябва да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.


1. По Обособена позиция № 1 - Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
2. По Обособена позиция № 2 - Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
3. По Обособена позиция № 3 - Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е участвал в изпълнението на строителство на минимум 2 обекта, което е идентично или сходно с предмета на поръчката.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Участникът трябва да притежава валидни сертификати за внедрени системи, както следва:
- ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството” или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват в областта на строителството и/или реконструкция и/или ремонт на сгради;
- ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда” или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват в областта на строителството и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.
Критерият е относим към лицата, които ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
3. Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството.
При подаване на оферта участниците представят Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит - Образец № 11.
4. Участникът трябва да има на разположение екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката в частта на изпълнението на услугата - работното проектиране и осъществяването на авторския надзор.
При подаване на оферта участниците представят Списък на лицата, които ще изпълняват услугата /работно проектиране и осъществяване на авторски надзор/ с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит - Образец № 12


1. Участникът да е участвал в изпълнението на строителство на минимум 2 обекта, което е идентично или сходно с предмета на поръчката и изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под строителство „идентично или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира строителство за обновяване на енергийна ефективност на сграда и/или подмяна на дограма и топлинно изолиране на външни ограждащи елементи и/или изпълнение на ново строителство, в което са включени енергоефективни дейности и/или еквивалентно.
2. Участникът трябва да притежава валидни сертификати за внедрени системи, както следва:
- ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството” или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват в областта на строителството и/или реконструкция и/или ремонт на сгради;
- ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда” или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват в областта на строителството и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.
3. Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството, а именно:
3.1. Ръководител екип СМР: висше образование Строителен инженер, съгласно чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентно; минимум 5 години като ръководител на строителни обекти; опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи с обхват, сходен с предмета на поръчката на минимум 2 сгради.
3.2. Технически ръководител: висше образование Строителен инженер или строителен техник, съгласно чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ; опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи с обхват, сходен с предмета на поръчката на минимум 2 сгради.
Забележка: Под строително-монтажни работи „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира строително-монтажни работи за обновяване на енергийна ефективност на сграда и/или подмяна на дограма и топлинно изолиране на външни ограждащи елементи и/или изпълнение на ново строителство, в което са включени енергоефективни дейности и/или еквивалентно.
3.3. Специалист по водоснабдяване и канализация: висше образование инженер Водоснабдяване и канализация, опит при изпълнение на строително-монтажни работи по специалността на минимум 2 сгради.
3.4. Специалист по отопление и вентилация: висше образование инженер Топлотехника или еквивалентна, опит при изпълнение на строително-монтажни работи по специалността на минимум 2 сгради.
3.5. Отговорник за контрола на качеството: висше образование Строителен инженер, да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно, опит като отговорник за контрола на качеството на строително-монтажни работи на минимум 2 сгради;
3.6. Експерт по безопасност и здраве в строителството: да притежава Удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба №2 от 22.03.2004 г за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, опит на позиция, свързана с безопасни условия на труд при работа на минимум 2 сгради
4. Участникът трябва да има на разположение екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката в частта на изпълнението на услугата - работното проектиране и осъществяването на авторския надзор като това са минимум следните лица:
4.1. Архитект: висше образование специалност Архитектура, или еквивалент; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/, или еквивалент, опит в проектирането по специалността на минимум 2 сгради;
Продължава в раздел VI.3)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на Община Септември, гр. Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а

На публичното състезание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продлжение от III.1.3) Изисквано минимално/ни ниво/а:
4.2. Строителен инженер: висше образование Строителен инженер, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП, или еквивалент, опит в проектирането по специалността на минимум 2 сгради;
4.3. Електроинженер: висше образование специалност Електроинженер, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП, или еквивалент, опит в проектирането по специалността на минимум 2 сгради;
4.4. Инженер ОВК: висше образование специалност Отопление, вентилация и климатизация, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП, или еквивалент, опит в проектирането по специалността на минимум 2 сгради;
4.5. Инженер ВиK: висше образование инженер ВиК, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП или еквивалент, опит в проектирането по специалността на минимум 2 сгради;
4.6. Строителен инженер: висше образование Строителен инженер, или еквивалент, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна”, валидно удостоверение за ППП или еквивалент, валидно удостоверение за Технически контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; опит в осъществяването на технически контрол по част „Конструктивна” на минимум 2 сгради.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва