Деловодна информация
02711ТП ДГС Търговище
1632 15/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
02711-2016-0083 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП ДГС Търговище при СИДП ДП Шумен 2016174120179
бул. Цар Освободител № 22
Търговище BG334 7700 България
Пламен Лазаров +359 060164850
dgs.targovishte@dpshumen.bg +359 060164850

Интернет адрес/и

http://dgstargovishte.dpshumen.bg/

http://dgstargovishte.dpshumen.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2016-%D0%B3/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dgstargovishte.dpshumen.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2016-%D0%B3/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез покупка на един брой неупотребявана специализирана техника: трактор-колесен миничелен товарач, оборудван със съвместими храсторез за отстраняване на нежелана храстова растителност и прис
16700000      
Доставки

Доставка чрез покупка на един брой неупотребявана специализирана техника: трактор-колесен миничелен товарач, оборудван със съвместими храсторез за отстраняване на нежелана храстова растителност и присаждач за фиданки при еднократно заплащане на цената. Финансови средства осигурени от финансовата дейност на стопанството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
130000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

с.Баячево, общ.Търговище, горски разсадник "Баячево" към ТП ДГС Търговище

Доставка чрез покупка на един брой неупотребявана специализирана техника: трактор-колесен миничелен товарач, оборудван със съвместими храсторез за отстраняване на нежелана храстова растителност и присаждач за фиданки при еднократно заплащане на цената.Трактор-колесен миничелен товарач -1 бр.; храсторез – 1 бр.; присаждач за фиданки – 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
130000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица по смисъла на паргр.2,т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:
а/. лицата, които представляват участника или кандидата;
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Участникът следва в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) да отметне че са налице специфични национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и да представи Декларация по образец, за липсата на основания по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Критерий за оценка на офертите – НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА за доставка на стоката- комплект / Трактор-колесен миничелен товарач -1 бр.; храсторез – 1 бр.; присаждач за фиданки – 1 бр. /Няма изискване за икономическо и финансово състояние


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се изискват

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП и чл.68 от ППЗОП. При подписване на договора избраният изпълнител е длъжен да представи:
Доказателства за липса на основанията по чл.54, ал.1, т.1,2,3 и 6 от ЗОП
Доказателства за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП
Гаранция за изпълнение в размер на 2% ( два) процента от стойноста на договора. Задържането, усвояването и възстановяването на гаранцията е описано в договора за изпълнение на обществената поръчка.
Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Търговище, бул. Цар Освободител № 22, гр.Търговище

Комисията започва работа след получаване от Възложителя на списъка с кандидатите и представените оферти придружени с протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.Представителят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно (оригинал).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

по чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва