Деловодна информация
00022
10.00.251 15/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
00022-2016-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Георги Ангелов +359 33120312
obstina@assenovgrad.com +359 33141059

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160915Oogw596205
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка
34111100      
Доставки

„Доставка на 2 /два/ броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на Община Асеновград”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34111100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

Доставка на 2 /два/ броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на Община Асеновград.
Автомобил №1
Категория превозно средство- N 1;Двигател изцяло електрически; Тип батерия не по-малко от 2 000 цикли на заряд и разряд;Капацитет на батерията минимум 20 kWh ;Пробег на еднократно зареждане с ток минимум 100 км;Максимална скорост минимум 80 км/ч;
Накрайник за зареждане тип 2;Централно заключване;Климатик; Брой места 2
Антиблокираща спирачна система със спирачен асистент за екстремно спиране
Електронна система за подобряване на сцеплението на двигателните колела и за потегляне по наклон;Полезен обем на товарния отсек мин. 4 м3;Въздушна възглавница за водача
Неостъклен отделен от пътническата кабина товарен отсек със странична плъзгаща се и две задни врати; Електронна система за динамична стабилност на автомобил
Автомобил №2;
Категория превозно средство N 1;Двигател изцяло електрически; Тип батерия не по-малко от 2 000 цикли на заряд и разряд;Капацитет на батерията минимум 20 kWh; Пробег на еднократно зареждане с ток минимум 100 км; Максимална скорост- минимум 80 км/ч; Накрайник за зареждане - тип 2;Централно заключване;Климатик; Брой места – 5; Антиблокираща спирачна система със спирачен асистент за екстремно спиране;Електронна система за подобряване на сцеплението на двигателните колела и за потегляне по наклон; Полезен обем на товарния отсек мин. 2 м3;Въздушна възглавница за водача;Товарен отсек за втори ред седалки с две задни врати;Електронна система за динамична стабилност на автомобила
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 09/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Автомобилите следва да бъдат доставени с извършена предпродажбена подготовка, заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали, с с необходимите за регистрацията документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годността за упражняване на професионална дейност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е производител или официален представител на производителя на предлаганата марка превозна средство.

В случай, участникът че не е производител, участникът следва да е оторизиран представител на производителя на предлаганата марка превозно средство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП.
При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% от цената на договора без вкл.ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- заверено копие от платежно нареждане за парична сума, преведена по сметка на Община Асеновград
- банкова гаранция в оригинал;
- заверено копие от застрахователна полица за застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да е със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след срока на изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

град Асеновград, площад Академик Николай Хайтов 9, ет.3, зала 305

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичане на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение и допълненителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител.
Жалбата по чл.196, ал.5 от ЗОП /срещу действия и бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата/ се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицедо не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва