Деловодна информация
0652
96-00-18 22/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
0652-2016-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски № 37А
Септември BG423 4490 България
Даниела Малешкова +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/77-96-00-18-16


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/77-96-00-18-16
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ДОСТАВКА НА УСТРОЙСТВА И СОФТУЕР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"
30200000      
Доставки

Доставка на специализирано оборудване и разработване на Уеб-базирана система за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
142000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
72200000      
33123100      
38311000      
38412000      
38550000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Септември

Доставка на специализирано оборудване и разработване на Уеб-базирана система за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги в изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот в община Септември” по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Поръчката цели изграждането на цялостна Telehealth система, която позволява едновременното, денонощно и отдалечено наблюдение и записване на различни витални показатели на множество пациенти. Системата също така предоставя на лекари, асистенти и администратори необходимия софтуер за визуализиране и управление на тази информация.
Telehealth решението се състои от две независими системи, които работят заедно за осъществяване целите на проекта — cloud система и система от хардуерни компоненти.
Cloud системата да предоставя необходимите интерфейси за записване и съхранение на данните с витални показатели, отговаря за тяхното надеждно съхранение и ги визуализира по подходящ начин за лекарите и асистентите.
Специализираното оборудване включва:
Telehealth cloud система -1 бр.
Електронен апарат за измерване на кръвно налягане с Bluetooth – 80 бр.
Пръстов пулсоксиметър с Bluetooth – 40 бр.
Устройство за трансфер на данни (Gateway) – 80 бр.
Кутия за прием на лекарства с аларма – 80 бр.
Апарат за измерване на кръвна захар с Bluetooth – 30 бр.
Електронна везна – 5 бр.
Термометър с Bluetooth – 30 бр.
Телекеър Аларма – 80 бр.
Компютърна конфигурация -1 бр.
Поръчката включва обучение на минимум трима служители на Възложителя за работа със системата. Обучението следва да се извърши в минимум 8 учебни часа, в рамките на 1 ден като мястото на обучение се осигурява от Възложителя община Септември.
Цялото оборудване и софтуер, които ще бъдат доставени чрез настоящата обществена поръчка подлежат на тестване.
Изпълнителят следва да предостави гаранционно обслужване и поддържане работоспособността на системата, като разходите за поддръжка и ремонт, с изключение на умишлени повреди, са за сметка на изпълнителя на обществената поръчка като част от гаранцията за поддръжка на системата.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
142000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 05/10/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот в община Септември” по процедура № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по ОПРЧР 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

I. Минимални изисквания относно екипа за изпълнение на поръчката:
Участниците трябва да представят доказателства за техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка, като представят в офертите си следните документи:
1. Декларация и списък по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП за разполагаемия екип за изпълнение на поръчката. Списъкът да съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго);
2. Автобиографии на членовете на екипа, подписани лично от титулярите им
3. Декларации за ангажираност на всички експерти, посочени в декларацията;
Всеки участник трябва да разполага със задължителен минимален състав на екипа от физически лица:
а)Ръководител на проекта - Висше образование информационни технологии или еквивалент; Специфичен опит - минимум 3 /три/ години професионален опит в управлението на проекти в сферата на информационните технологии; да е участвал като ръководител проект в минимум 1 /един/ успешно приключен проект за разработване и внедряване на информационни системи;
б)Експерт 2: Ръководител на софтуерна разработка - Висше образование - информационни технологии или еквивалент; да е участвал в реализацията на не по-малко от 2 /два/ проекта в областта на информационните технологии, свързани с разработката на многослойни информационни решения базирани на многослойни архитектури и/или архитектури ориентирани към услуги.
в)Разработчик на уеб приложение - Висше образование - в сферата на информационните технологии или еквивалент; Професионален опит по специалността минимум 3 /три/ години; Участие/работа в не по-малко от 2 проекта в областта на разработването на информационните системи с помощта на водещи технологии за уеб програмиране.;
г)Експерт Интеграция - Висше техническо образование; Минимум 3 /три/ години професионален опит в областта на информационните технологии;
Забележка 1: посочените специалности ще бъдат приемани и в еквивалент.
Забележка 2: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се доказват от един или повече от участниците в обединението.
Забележка 3: Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В този случай освен описаните по-горе документи, участникът представя и доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Забележка 4: По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и експертите в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката без предварително писмено съгласие на Възложителя.
Изпълнителят може да предложи смяна на експерт в следните случаи:
- при смърт на експерта;
- при невъзможност на експерта да изпълнява възложената му работа повече от 1 (един) месец;
- при лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;
- при осъждане на експерта на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от Изпълнителя.
В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт.
Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да п


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят следва да отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя и да изпълни предмета на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/09/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Септември, гр. Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а

Възложителят ще назначи комисия за отваряне, разглеждане и оценка на офертите съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗОП.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Бразилия
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва