Деловодна информация
00087
 
да
да
11/08/2016 (дд/мм/гггг)
00087-2016-0087 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
Столична община, ул. Московска № 33
София BG411 1000 България
Станислава Цветкова +359 29377530
s.tsvetkova@sofia.bg +359 29377561

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=45938


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=45938&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Фронт офис +359 029377505
s.tsvetkova@sofia.bg +359 029377561

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=45938

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“
71620000      
Услуги

„Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“, в съответствие със споразумението за проект: "Модернизирани трамваи за град София" между Държавния Секретариат по икономическите въпроси на Конфедерация Швейцария от една страна и от друга страна от Дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" към Министерския съвет на Република България като Национално Координационно Звено, Столична община и "Столичен Електротранспорт" ЕАД, подписано на 15 октомври 2015 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
596853.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Целта на настоящата поръчка е да се разработи План за устойчива градска мобилност на Столична община, предназначен да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса във всички населени места на територията на общината за по-добро качество на живот. За целта Изпълнителят следва да осъвремени и където е необходимо да надгради съществуващия транспортен модел на града „Генерален план за организация на движението на Столична община“, изготвен през 2010 г. от Мот Макдоналд, да отрази насоките в Общият устройствен план на града, приет през 2009 г. от Министерски съвет, както и другите базови документи, третиращи транспортната ситуация в града описани в настоящата документация.
Планът за устойчива градска мобилност следва да бъде разработен за периода 2016-2035 г. Планът е във връзка с необходимостта от рамка, задаваща основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в града, както и за възможностите за кандидатстване по европейски програми за финансиране развитието на обществения транспорт. Планът следва да бъде разработен според „Ръководство. Развитие и прилагане на устойчиви планове за градска мобилност”, публикувано от “Европейска платформа за устойчиви планове за градска мобилност” на Европейската комисия .
Основната цел на Плана е постигане на устойчива градска транспортна система чрез:
• Обезпечаване на достъп до работни места и услуги за всички;
• Подобряване на безопасността и сигурността;
• Намаляване на замърсяванията, парниковия ефект и консумацията на енергия;
• Подобряване на ефективността и ефикасността на транспортирането на хора и стоки;
• Повишаване на привлекателността и качеството на градската среда.
Очаквани резултати от разработването на ПУГМ:
• Разработване на интелигентни и устойчиви решения за управление на транспорта и трафика в градската среда;
• Интегрирани, интермодални, устойчиви, достъпни и атрактивни транспортни решения и услуги;
• Подобрена координация, планиране и управление на градската мобилност, което включва всички нейни компоненти - обществени и лични превозни средства, пътнически и товаропревозен, моторизиран и немоторизиран транспорт, придвижане и паркиране в градската среда на територията на Столична община;
Настоящата поръчка включва следните дейности, които следва да бъдат извършени при изработването на Плана за устойчива градска мобилност:
1. Преглед на действащото законодателство в сферата на устойчивото развитие на градската мобилност и градска среда, както и документи, отнасящи се към тях в рамките на Столична община.
2. Изготвяне на План за устойчиво развитие на градската мобилност на територията на Столична община.
Критериите по-долу
 
ДА Показател "Техническо предложение” („ОТ”). Оценката по показател „Техническо предложение” на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: ОТ=Tn/Tmax x 60    60
Подпоказател: І. Обяснителна записка    10
Подпоказател: ІІ. Управление на договора    5
Подпоказател: ІІІ. Организация на работата    10
Подпоказател: IV. Управление на рисковете    5
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена    40
II.2.6) Прогнозна стойност
596853.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Да има опит в изпълнението на сходни услуги. 2. Да разполага с технически лица за изпълнение на поръчката.

1. да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира услуга: разработване на стратегия и/или план за развитие и/или предпроектно проучване и/или изпълнение на проекти/инициативи, в областта на развитие на градската среда (градски територии: например град и/или регион и/или държава с повече от 1 милион жители) и/или мобилността. 2. Да разполага със следните технически лица за изпълнение на поръчката: 2.1. Ръководител екип: - висше образование в сферата на икономическите и/или техническите науки или еквивалентно образование, придобито зад граница в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;- минимум 5 години опит в ръководенето на екип експерти, ангажирани със стратегическо транспортно планиране; - участие в поне един проект за разработване на местен, регионален или национален транспорт/план за мобилност за територия (град, регион) с повече от един милион жители. 2.2. Експерт „Градско планиране“: - висше образование в една от следните области: Архитектура, Урбанизъм, Ландшафтно планиране, Териториално развитие или еквивалентно образование, придобито зад граница в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; - минимум 5 г. опит като ръководител /експерт в проектантски екип, в разработването и/или изпълнението на проекти и/или инициативи и/или предоставяне на услуги за развитието на градската среда и/или мобилност и опит в разработването на стратегически/планиращи документи за развитие; - участие в поне един проект/услуга за разработване на местен, регионален или национален транспорт/план за мобилност за територия (град, регион) с повече от един милион жители. 2.3. Експерт „Транспортна инфраструктура: - висше образование в една от следните области: пътно строителство, транспортно строителство, строителство или еквивалентно образование, придобито зад граница в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; - минимум 3 години опит като ръководител/експерт в проектантски екип, в разработването на инвестиционни проекти и/или инициативи и/или предоставяне на услуги относно решения за транспортни/пътни комуникации в градска среда. - участие в най-малко един проект/услуга/ за разработване на местен, регионален или на национален транспортен план за територия (например: град, регион, държава) с повече от един милион жители. 2.4. Експерт „Стратегическо планиране“: - висше образование в сферата на икономическите или техническите науки или еквивалентно образование, придобито зад граница в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; - минимум 3 години опит в планирането и изпълнението на местни стратегии за развитие. - опит в работата с публични/обществени институции; - опит в разработването на стратегически планови документи за развитието на град с повече от един милион жители. Продължава в раздел VI. Допълнителна информация...
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

ул. Париж № 3 ет. 1 стая 109

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.
2.1. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2.2. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ, обезпечаваща авансово предоставените средства. Гаранцията е в размер на 100% от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане. Гаранцията за авансовото плащане се освобождава след извършване на първо междинно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
3.1. За участниците не трябва да важат обстоятелствата по чл. 106, пар. 1, чл. 107 и чл. 109, пар. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
3.2. За участниците не трябва да важат обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
4. Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 5. Плащането се извършва съгласно клаузите в проекта на договор.
Продължение от раздел III.1.3: 2.5. Експерт „Транспортно планиране“: - висше образование в сферата на икономическите или техническите науки или еквивалентно образование, придобито зад граница в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; - минимум 3 години опит като ръководител/експерт в екип в мултимодалното транспортно моделиране в подкрепа на местни, регионални и национални планове. - участие в най-малко едно мултимодално транспортно моделиране в подкрепа или на местни и регионални, или на национални транспортни планове или предпроектно проучване за територия с повече от милион жители.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва