Деловодна информация
373
3581 26/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
26/07/2016 (дд/мм/гггг)
373-2016-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699202/ +359 42699270
rector@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160726OCip706801
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“
09130000      
Доставки

„Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“. Поръчката е обособена в две позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя“; Обособена позиция № 2 „Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
544244.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките се извършват чрез зареждане на бензиностанции на Изпълнителя

Доставките се извършват чрез зареждане на бензиностанции на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да има изградена търговска мрежа /бензиностанции/ на територията на гр. Стара Загора, гр. Хасково, гр. Ямбол, където са структурните звена на Тракийски университет, както и на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове. Зареждането се извършва безкасово. Участниците следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива. Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на зареденото гориво. Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителя не заплаща такса за обслужване на картите и такси за транзакции. Предложените единични цени са за един литър, на колонка на бензиностанциите на изпълнителя, намалени с отстъпката, предложени в ценовата оферта.Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Прогнозните количества на отделните видове горива, включени в тази обособена позиция са както следва: бензин А95Н - 30590л., бензин А98Н - 69500л., дизелово гориво - 88600л., пропан-бутан - 5050л. Доставките ще се извършват за срок от 24 месеца от сключване на договор. Посочените прогнозни количества са за период от 24 месеца. Горивата трябва да отговарят на изискванията за качество съгл. БДС и всички нормативни документи, регламентиращи качество, характеристики, маркировки, съхранение, състав, годност. Разплащанията се извършват от структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора в срок от 30 /тридесет/ дни.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
304244.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставките се извършват на място в Централен стопански двор на УОС, находящо се в кв. "Кольо Ганчев" гр. Стара Загора /бивше АПК/

Обект на доставката е дизелово минерално гориво 10ppm Е5 за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставките се извършват на място в Централен стопански двор на УОС, находящо се в кв. "Кольо Ганчев" гр. Стара Загора /бивше АПК/. Цената е за 1000л. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Доставката на горивото до определеното място се извършва с транспорт на Изпълнителя с автоцистерни за доставка и развоз, които да бъдат подходящо оборудвани и отговарящи на европейските и български изисквания и да бъдат снабдени с нужното оборудване за разтоварване и на труднодостъпни места, преливни средства и съоръжения. Цистерните да са оборудвани с помпи и пломбирани и калибровани разходомери. Учебно-опитно стопанство разполага с цистерна с вместимост 6000л. /шест хиляди литра/. При представяне на фактура се Изпълнителя предоставя документ за цена на Лукойл Нефтохим Бургас АД за дизелово гориво към дата на всяка доставка. Цените трябва да са крайни и да включват всички разходи за окончателното осъществяване на доставките. Прогнозното количество на горивото, включено в тази обособена позиция е 120000л. Доставките ще се извършват за срок от 24 месеца от сключване на договор. Посочените прогнозни количества са за период от 24 месеца. Разплащанията се извършват от Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора. Разплащанията се извършват в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на документите за доставката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
240000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.
Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира:
- по обособена позиция № 1 „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя“ – Дейност по изпълнение на доставка на горива, чрез зареждане от бензиностанции.
- по обособена позиция № 2 „Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство” – Дейност по изпълнение на доставки горива на място.
2. По отношение на обособена позиция № 1 „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя“, участникът следва да е да докаже наличие развита търговска мрежа, в т.ч. на обекти за безкасово зареждане с гориво – бензиностанции в следните градова – Стара Загора, Ямбол, Хасково, където са разположени структурните звена на Тракийски унивреситет. Участникът следва да докаже наличие на обекти за безкасово зареждане с гориво – бензиностанции на основните пътни артерии и магистрали в страната, както и в по-големите български града.
3. По отношение на обособена позиция № 2 „Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство”, участникът следва да докаже наличие на подходящи технически средства за осъществяване доставката на горивата на посоченото от Възложителя място. Участникът трябва да разполага минимум с 1 /една/ автоцистерна за доставка и развоз, която да бъде подходящо оборудвана и отговаряща на европейските и български изисквания, както и да бъде снабдена с нужното оборудване за разтоварване и на труднодостъпни места, преливни средства и съоръжения. Машината да е оборудвана с помпи и пломбирани и калибровани разходомери. Участникът трябва да има предвид, че Учебно-опитно стопанство разполагат с цистерна с вместимост 6000л.


1. Списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите. Попълва се част IV р-л В, т. 1б от ЕЕДОП. Доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. - Списък на обектите за безкасово зареждане с гориво, които да отговарят на изискванията на Възложителя. Попълва се част IV р-л В, т. 9 от ЕЕДОП. Доказателства за търговска мрежа.
3. Списък с разполагаемото оборудване за осъществяване на доставката на гориво на мястото, посочено от Възложителя. Попълва се част IV р-л В, т. 9 от ЕЕДОП. Доказателства за наличие на оборудването.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/02/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/09/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателна зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


след изтичане срока н асключените договори, чийто срок на изпълнение е за 24 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва