Деловодна информация
00956Община Ценово
1333 26/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
00956-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ценово 000530671
ул. Цар Освободител №66
Ценово BG323 7139 България
Цветомир Петров +359 81222020
obshtina_cenovo@abv.bg +359 81222002

Интернет адрес/и

http://www.tsenovo.eu/

http://tsenovo.eu/predostaviane-na-kons-uslugi-po-izgotviane-na-proekt


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tsenovo.eu/predostaviane-na-kons-uslugi-po-izgotviane-na-proekt
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛ. КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО...прод. в II.2.4)
79400000      
Услуги

Предметът на договора се състои в изпълнение на следните дейности:
Дейност №1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г.
Дейност №2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г., включително предоставяне на правни услуги по време на кандидатстване и изготвяне на документи за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
39116.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

с. Ценово, Община Ценово, област Русе.

Предметът на поръчката е „ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО,С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. НОВГРАД, С. КАРАМАНОВО И С. ДЖУЛЮНИЦА, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ" С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“, финансиран по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“.
Предметът включва консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Ценово, област Русе по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в съответствие с изискванията на ДФЗ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, правни консултации, както и управлението и отчитането на проекта.
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните:
• Предоставени консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.)
• Изготвени в срок – Списъци на планираните обществени поръчки по проекта ведно с Описателен документ за всяка една от тях, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.
• Изготвени в срок документации за избор на изпълнители на дейностите по проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.
• Предоставени консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.
Важно!
В случай че проектното предложение не бъде одобрено от ДФЗ и не бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на проектното предложение/проект от Държавен фонд „Земеделие“, дейност №2 ще се изпълнява единствено и само при последващо подаване и одобрение на предложението в рамките на програмния период 2014-2020 г. При липса на последващо подаване и одобрение на предложението в рамките на програмния период 2014-2020 г., дейност №2 няма да се изпълнява за съответния нефинансиран проект и двете страни (Община Ценово и Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта, за който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ.
Обща прогнозна стойност на поръчката е 39116 лв без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта, разпределени както следва:
За Дейност 1: 19 558.00 лв без ДДС;
За Дейност 2: 19558.00 лв без ДДС
Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предварително въведено условие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
39116.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.

!ВАЖНО
Община Ценово, открива настоящата обществена поръчка като към момента финансиране не е осигурено. В случай че ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка;
2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.
Участниците декларират съответните обстоятелства в ЕЕДОП-Обр.1


1. Участникът, през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, като под „услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбира изпълнение на консултантски услуги по кандидатстване с проектни предложения и/или по управление и/или отчитане на минимум 1 проект, финансиран по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.
2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката. Минимални изисквания към ключовия персонал:
2.1. Експерт – Ръководител на екипа
- завършено висше образование - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Икономика“ или „Администрация и управление” или друга в областта на икономиката в професионално направление „Социални, стопански и правни науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна;
- Професионален опит - Участие като ръководител на екип и/или участие в управлението и/или одитирането при изпълнение на минимум една дейност/проект, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.
2.2. Експерт – Строителен инженер
- завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър”, инженер в областта на строителството, специалност Пътно строителство или еквивалент;
- 3 години общ професионален опит
2.3. Експерт - Юрист
- завършено висше образование с придобита образователна степен "магистър", специалност „Право” или еквивалент;
- 3 години общ професионален опит.
Участниците декларират съответните обстоятелства в ЕЕДОП-Обр.1
Забележка:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
!!!Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Крайният срок за изпълнение на Дейност 1 е не по късно от 5 (пет) календарни дни, предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07, Подмярка 7.2. по ПРСР 2014-2020 г. Сроковете за изпълнение на дейностите по Дейност 2 са подробно описани от Възложителя в Раздел I Технически спецификации от Документацията за настоящата поръчка.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1.Парична сума;
2.Банкова гаранция;
3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията по гаранцията за изпълнение са описани в Указанията за подготовка на офертите неразделна част от Документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/09/2016 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Оферти се подават на адреса на Община Ценово, а именно: с. Ценово, ул. „Цар Освободител” 66.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по „Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони. Възнаграждението по поръчката се извършва по ред определен в договора и се изплаща до р-ра на одобрените фин. средства, по следния ред:
За дейност № 1: „Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г.“: Авансово плащане в размер на 500,00 лв (петстотин лева) без ДДС от стойността по чл. 2, ал. 2, т. 1 от проекто-договора, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни след датата на получено при избрания за изпълнител участник, уведомително писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на дейността и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Окончателно плащане в размер на остатъка от размера на одобрените средства за изпълнение на Дейност №1, платимо в срок до 30 календарни дни при кумулативното наличие на следните условия: подписване на договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ между Община Ценово и ДФ „Земеделие“ за проекта; получено от Възложителя авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта; издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
За Дейност №2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекти, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г., включително предоставяне на правни услуги по време на кандидатстване и изготвяне на документи за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчкиПлащанията по настоящата дейност ще бъдат извършвани в случай на подписан договор за отпускане на финансова помощ между Община Ценово и Държавен фонд „Земеделие“ и до размера на одобрения разход от ДФЗ за изплащане на субсидия за Дейност 2, предмет на настоящата процедура, по следния начин: Окончателно плащане в размер на 100% (сто процента) от размера на одобрените средства за изпълнение на Дейност №2 за одобреното проектно предложение, платимо в срок до 30 календарни дни след приемане с двустранно подписан констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички дейности по изпълнение на проекта, в т.ч. и подготовката и окомплектоване на искане за окончателно плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Разплащането при изпълнението на настоящия договор се осъществява до размера на осигурените средства.
Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, сочени в Указанията за подготовка на офертите - част от Документацията за поръчката.
Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Образец №1)
Мястото за получаване на оферти е сградата на Община Ценово, с. Ценово, ул. "Цар Освободител" №66.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва