Деловодна информация
4487
327 30/06/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
30/06/2016 (дд/мм/гггг)
4487-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 12 „ЛИЛИЯ” 000673662
гр.София 1797, ж.к. Мусагеница, ул. Боян Дановски №3
София BG411 1797 България
Юлия Иванова Георгиева +035 98710158
odz12_georgieva@abv.bg +035 98710158

Интернет адрес/и

http://www.dglilia.bg

http://www.dglilia.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dglilia.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 12 „ЛИЛИЯ”
15000000      
Доставки

Предмет на настоящата процедура е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет ""ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 12 „ЛИЛИЯ” . Изпълнението ще бъде периодично по заявка на Възложителя. Доставките ще се извършват само на административния адрес на учебното заведение. Всички видове артикули трябва да отговарят на нормативните изисквания в страната и тези, касаещи Възложителя, съгласно техническата спецификация, представляваща част от документацията за участие. Договорът ще бъде сключен за срок от три години.Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на ОДЗ №12 „Лилия”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
218742      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София (столица)

Предметът на настоящата обществена поръчка представлява избор на изпълнител за срок от три години за осъществяване на периодични доставки на хранителни продукти по заявка на Възложителя. Всички артикули на хранителните продукти, начина на поръчка, доставка и изисквания към стоките са описани подробно в документацията за участие в процедурата и в техническата спецификация към нея, публикувани в профила на купувача. Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на ОДЗ №12 „Лилия”. Средствата са в рамките на годишния бюджет за дейностите по възлагане. Договора ще се сключи за три години и по единични цени на стоките, съгласно проекта на договор към документацията за участие, която се актуализира ежемесечно след предоставяне на периодичен бюлетин „САПИ“ ЕООД с процент на надценка, посочен в ценовото предложение на участника, определен за изпълнител.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
218742      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към участниците/ кандидатите по настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

• минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 105 000 (сто и пет хиляди) лева, от който 90 000 (деветдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
13.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.13.1, а именно - за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
*Забележка: Участникът може да не представи ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на едро на хранителни стоки /продукти/.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.1 за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.; т.2. Участникът трябва да разполага с минимум 2 специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставката. Транспортните средства предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМ. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.2. относно разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз, които ще ползва. Участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер, собственост, категория и технически допустимата му максимална маса. Описват се и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името на участника или собственика. т.3. Участниците следва да разполагат с обект за търговия на едро с всички хранителни продукти, обект на поръчката, регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.3 за наличие на обект за търговия на едро, като посочи номера на удостоверението за регистрация за търговия на едро с храни, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на поръчката, издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните. В горепосоченото удостоверение за търговия с храни, издадено на името на участника, следва да бъде отбелязано, че кандидатът отговаря на изискванията на Регламент (EO) 852/2004, а за храни от животински произход и на Регламент (EO) 853/2004.
Забележка: При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да предостави (декларира) еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия на едро с храни. т.4.Участникът трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това обстоятелство за прилагане на: сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение, предмета на поръчката, като прилага същите.
Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серияевропейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1,т.1,т.3-5 от ЗОП.Освен горните основания възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на предварително обявените поставените критерии за подбор/оферта или не изпълни др. условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията и участник, който не е предоставил в срок обосновката по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ - ЕЕДОП и останалите, посочени в документацията за участие;
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/08/2016 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

гр.София, ул.Боян Дановски 3, сградата на ОДЗ 12 ЛИЛИЯ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва