Деловодна информация
01118
0094-1482 29/06/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
29/06/2016 (дд/мм/гггг)
01118-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи 131516795
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG 1000 България
Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки +359 29492324
ggrudev@esmis.government.bg +359 29492404

Интернет адрес/и

www.esmis.government.bg

https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9&id=48
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ИА ЕСМИС изгражда,поддържа,развива,експлоатира и управлява ЕЕСМ за нуждите на нац.сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за у-ние на страната и въоръжените сили.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС
09310000      
Доставки

Пълното наименование на поръчката е "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение; Обособена позиция № 2 - Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 52 броя обекти на ниско напрежение".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
560000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България. Отделните обекти, за които се отнася обособената позиция, са описани подробно в Приложение № 1 към Техническата спецификация

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 12 броя обекти на средно напрежение. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: 3 500 MWh
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
350000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 52 броя обекти на ниско напрежение 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България. Отделните обекти, за които се отнася обособената позиция, са описани подробно в Приложение № 2 към Техническата спецификация

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 52 броя обекти на ниско напрежение. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: 2 100 MWh.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
210000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Условието важи за участниците по двете обособени позиции: Изпълнителят, извършващ доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група, да е лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката, и лицензиран координатор на балансираща група.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на техническите изисквания участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Забележка: На етап сключване на договор, доказателството за извършената доставка се предоставя от участника, избран за изпълнител, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, или чрез други документи, които пряко доказват извършването на доставката.


През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката, а именно: доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група. Изискването е приложимо за двете обособени позиции. В случай, че участник подава оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, достатъчно е да има изпълнена минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията важат за изпълнителите, избрани по двете обособени позиции:
1. Изпълнителят осигурява на купувача услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране.
2. Цената следва да включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на изпълнителя за осигуряване на гореописаните услуги.
3. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.
4. Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група.
5. Плащанията на задълженията от страна на възложителя следва да бъдат разсрочени в рамките от 20 до 30 календарни дни.
6. Изпълнителят следва да предоставя към фактурата приложение за месечното потребление на електрическа енергия за всеки обект поотделно.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/12/2016 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/08/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИА ЕСМИС, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай, че участник подава оферта и за двете обособени позиции, достатъчно е подаването само на една оферта. В този случай, когато се подава оферта, в непрозрачната опаковка за всяка от позициите се представят:
- поотделно техническо предложение за всяка обособена позиция, комплектовано и с документи по чл. 39, ал. 3, т. 1, букви а), б), в), г) от ППЗОП;
- отделни непрозрачни пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.
Подробни указания относно изискванията за комплектоване на оферти заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ИА ЕСМИС: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
nminkov@esmis.government.bg +359 29492349
https://www.esmis.government.bg/ +359 29492404

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва