Деловодна информация
00972
2270 03/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
00972-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет 'Проф. д-р Асен Златаров' 000044541
бул. 'Проф. Якимов' № 1
Бургас BG341 8010 България
Красимир Георгиев +056 716730
office_d@btu.bg +056 880249

Интернет адрес/и

www.btu.bg

http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Асен Златаров““
45000000      IA02
Строителство

Предметът на поръчката е изпълнението на енергоспестяващи мерки от докладите за обследване за енергийна ефективност, с цел привеждането на сградата на КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ при УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Асен Златаров“ във вид, който да позволи достигането на клас "В" на енергопотребление на сградата, получаване на сертификат за енергийна ефективност с валидност 10 години, съгласно Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и в изпълнение на изискванията на Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, Приложение №12 към чл.195, ал.1, т.1 и 2, подобряване на комфорта на ползване на сградата, увеличаване на жизнения цикъл на ползване чрез изпълнение на предвидените СМР, осигуряване гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатацията на сградата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
726833      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      IA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

Необходимите за изпълнение дейности за реализиране на предмета на обществената поръчка са обединени в следните етапи:
Етап 1. Изпълнение на необходимите строителни и монтажни работи на сградата за реализиране на енергоспестяващите мерки, извършване на СМР възстановителни дейности и получаване на Сертификат за енергийна ефективност клас “В” с валидност 10 години.
За повишаване класа на енергопотребление с цел получаване сертификат за енергийни характеристики със срок на валидност 10 години следва да се осъществят седем енергоспестяващи мерки.
Енергоспестяваща мярка №1: Топлинно изолиране на външните стени.
Енергоспестяваща мярка №2: Подмяна на съществувашата дограма с нова.
Енергоспестяваща мярка №3: Топлоизолация на покрив.
Енергоспестяваща мярка № 4: Топлинно изолиране на под
Енергоспестяваща мярка №5: Изграждане на слънчева инсталация за БГВ.
Енергоспестяваща мярка №6: Автоматизирано Управление / БМС /
Енергоспестяваща мярка №7: Рехабилитация на котелна и отоплителна инсталация.
Етап 2 - Мониторинг на енергийното потребление на обектите с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат и изплащане от Възложителя на цената на договора и съответната цена на енергията.
Критериите по-долу
 
ДА Предложена гарантирана обща годишна икономия на потребление на електроенергия в натурални единици MWh. (К1)    50
Срок за изпълнение на етап 1 ( К4 )    10
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена за изпълнение на инженеринга ( К2)    30
Годишен процент на оскъпяване ( К3 )    10
II.2.6) Прогнозна стойност
726833      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране- ЕСКО договор. Посочената прогнозна стойност е на база обследване за енергийна ефективност на сградата. Прогнозната стойност е ориентировъчна.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на ЗОП /ППЗОП/ и посочените в настоящото обявление изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружестно/ консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, отговарящи на категорията на обекта Първа група Трета категория, съгласно чл.137 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размера на прогнозната стойност на поръчката, както и наличие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1. Участникът да е релизирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката , изчислен на база годишните обороти за последните три
приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на най-малко 1 000 000 (един милион) лева без ДДС;
Оборот в сферата на обхвата на поръчката се приема изпълнение на договор с гарантиран резултат - ЕСКО договор.
2.Участникът трябва да има валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. Бр.17 от 2 март 2004г.).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В процедурата се поставят изисквания за технически и професионални способности на участниците с цел да се установяви, че участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Критериите са:1. да е изпълнил дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката, 2.да има внедрена система за управление на качеството и да притежава валиден сертификат за ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалент,3.да има внедрена система за управление на околната среда и да притежава валиден сертификат за ISO 14001:2004 или еквивалент,4.да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, отговаряща на международната спецификация OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа” или екв.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави- членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя от членовете на обединението, които ще извършват дейности в обявения обхват на предмета на поръчката.
5.Участникът следва да разполага с необходимия квалифициран технически персонал с подходящата квалификация за успешното изпълнение на дейностите в рамките на определение срок и изпълнителски състав.
6. Участникът следва да притежава собствена или наета техника и оборудване, които ще бъдат използвани и ще обезпечат изпълнението на дейностите по извършване на строителните и монтажните работи (СМР).


1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем сходни с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години.
Под сходни с предмета на настоящата поръчката Възложителят разбира дейности по изпълнение на СМР, свързани с подобряването на енергийната ефективност- договори с гарантиран резултат (ЕСКО договор), които да отговарят по вид на предвидените в настоящата поръчка.
2.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството и да притежава валиден сертификат за ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган – с обхват изпълнение на ЕСКО договори.
3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда и да притежава валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент.
4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, отговаряща на международната спецификация OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа” и да притежава валиден сертификат или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган.
5.
Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, придружен от документи за професионална квалификация, с който да се докаже наличието на експертен екип, както следва: - Ръководител на проект с висше техническо образование и минимален трудов стаж по специалността 10 години; - Технически ръководител по част АС с висше или средно-техническо образование и минимален трудов стаж по специалността 3 години; - Технически ръководител по част ОВ и К с висше или средно-техническо образование и минимален трудов стаж по специалността 3 години; - Технически ръководител по част Електро КИП и А с висше или средно-техническо образование и минимален трудов стаж по специалността 3 години.
6. Всеки участник трябва да притежава собствена или наета техника и оборудване, които ще бъдат използвани и ще обезпечат изпълнението на дейностите по извършване на строителните и монтажните работи (СМР). Участникът трябва да докаже, че разполага със следните минимални технически възможности за техника и оборудване: а/ Строително скеле – 1000 кв.м., б/ Специализирана платформа – 1 бр., в/ Машина за полагане на полиреутан – 1 бр., г/ Генератор на ток- 2 бр., д/ Машина за полагане на бои и шпакловки- 1 бр. Участникът представя справка-декларация за собствено и/или наето оборудване, технически съоръжения и механизация, необходими за изпълнение на предмета поръчката. За удостоверяване на основанията за ползване на техниката участниците трябва да представят за всяка от машините документ за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем, лизинг и други – заверени от участника копия.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят трябва да осигури гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатацията на сградата, като ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ИКОНОМИЯ, КОЯТО Е МИНИМУМ 30 % (тридесет процента). Участникът следва да финансира пълния обем на инвестицията за „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ при УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Асен Златаров“, изцяло (за чието изпълнение кандидатства, съгласно чл.48 и чл.49 от Закона за енергийна ефективност) със собствени средства и/или привлечени средства. Възстановяването от страна на Възложителя на вложените от участника средства за инвестиции ще стане за срок до 10 /десет/ години, след получаване на сертификат "В", при норма на годишно оскъпяване на инвестицията от разсроченото плащане не по-висока от 10,00 %. Изплащането на инвестицията ще се извърши в съответствие с условията на подписания със спечелилия участник Договор за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1, ректорат, зала № 2

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата до Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва