* Език: Български | English   *
*
*
*
За агенцията
*
*
*
Нормативна база
*
*
*
Виртуално деловодство
*
*
*
Практика
*
*
*
Образци и списъци
*
*
*
Електронен подател
*
*
*
Новини и събития
*
*
*
Препоръки на бизнеса
*
*
*
Предварителен контрол
*
*
*
Международни програми
*
*
*
Европейски съюз
*
*
*
Полезни връзки
*
*
*
Контакти
*
*
*
Помощ
*
*
*
Статистика
*
*
* * *

*
*
Потребителско име:

Парола:
 
Регистрация
Забравена парола
*
*

EU logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз
*
Търсене
*
*

Търсене в Регистъра на обществени поръчки 

Бързо търсене :

За нерегистрирани потребители е достъпно бързо търсене в Регистъра на обществени поръчки от менюто, разположено вдясно на главната страница.
Бързо търсене е възможно по:
• ключова дума в описанието на обекта на обществената поръчка;
• код на обекта на поръчката, дефиниран от Класификатора на обществените поръчки (КОП). Този код в Регистъра е осемцифрен  (не се вписва тирето и деветата цифра, която е контролна);
• уникален номер на поръчката nnnnn-yyyy-xxxx. Не е нужно да се вписва целият номер на преписката в това поле, ако не е известен. Търсенето е възможно само по партида nnnnn и по партида и година nnnnn-yyyy;
• краен срок за получаване на документацията.

Разширено търсене :

Желаещите да използват разширеното търсене трябва да се регистрират като потребители. Това е възможно след избор на хипервръзката регистрация от лявата част на менюто. Отваря се регистрационна форма, където задължително трябва да попълните всички полета. Разширеното търсене е възможно по следните групи от критерии:

  • По данни за поръчката

Първата част от критериите в разширеното търсене се отнасят за търсене по данни за поръчката. Това са:
Ключови думи – в списъка ще останат само преписките, в чието описание (т.е. описанието на водещия им документ) се срещат зададените ключови думи. За описание на формата на заявката за търсене по ключови думи, виж описание за търсене по ключови думи;
Код по КОП – в списъка с преписки ще останат само преписките, чиято класификация по КОП (т.е. кодовете, указани във водещия им документ) започва със зададеното число. Например: ако бъде въведено числото 74, ще останат всички преписки, чиито водещ документ е класифициран в някои от кодовете 74ххххххх;
Уникален номер на поръчката – този критерий се състои от три отделни полета – партида на възложителя, година на преписката и пореден номер на преписката за текущата година. Даването на стойност на кое да е от тях води до филтриране на списъка с преписки, така че да останат само такива, които отговарят на зададения критерий. Въвеждането на стойности във всичките три полета води до показването само на конкретната преписка, на която е присвоен даденият код;
Документация за участие може да се получи до – при въвеждането на дата (дд/мм/гггг) в това поле, в списъка ще останат само преписки, за които до указаната дата може да се получи документация за участие;
ДВ брой/година, издаден между дд/мм/гггг и дд/мм/гггг –комплексен критерий, състоящ се от 4 отделни полета – брой на ДВ, година на издаване на ДВ и начална и крайна дата за публикуване на броя. Даването на стойност на кое да е от тези полета води до филтриране на списъка с преписки, така че да останат само такива, за които водещият документ е публикуван в ДВ в дадения брой, година и/или времеви интервал;
Вид на процедурата – позволява филтрирането на списъка, така че в него да останат само поръчки от конкретен вид процедура (напр. открита по ЗОП);
Обект на поръчката – позволява филтрирането на списъка, така че в него да останат само поръчки с конкретен обект (напр. строителство);
Стойност на поръчката – позволява филтрирането на списъка, така че в него да останат само поръчки по ЗОП (със стойност над прага) или по НВМОП (със стойност под прага);
Статус – позволява филтрирането на списъка според етапа и състоянието на поръчката (напр. отворена, затворена, възложена и т.н.);

  • По данни за възложителя

Втората част от критериите в разширеното търсене се отнасят за търсене по данни за възложителя. Това са:
Ключови думи – в списъка ще останат само преписките на възложители, в чиито имена се срещат зададените ключови думи;
БУЛСТАТ – в списъка ще останат само преписките на възложители със зададения БУЛСТАТ номер. Обикновено съвпадението е само за един възложител, освен ако той не е клон/централа на по-голяма организация, в който случай всички свързани възложители имат съвпадение в първите 9 цифри на БУЛСТАТ-а;
Партида – в списъка ще останат само преписките на възложители със зададената партида. Обикновено съвпадението е само за един възложител, освен ако той не е клон/централа на по-голяма организация, в който случай всички свързани възложители имат една и съща партида;
Статут – активни, неактивни или всички;
Клонове/централи – за случаите на клонове/централи позволява по-нататъшно ограничаване на списъка – остават преписки от възложители, които са самостоятелни; които са клонове; или които са централи;

  • По данни за изпълнителя


Третата част от критериите в разширеното търсене е търсене по данни за изпълнителя. При задаването на този критерий в списъка остават само преписки, за които има информация за сключен договор. Критерият е:
Ключови думи – в списъка ще останат само поръчките, възложени на изпълнители, в чиито имена се срещат зададените ключови думи;

  • По допълнителна информация за документа/преписката

Последната част от критериите в разширеното търсене се отнасят за търсене по допълнителна информация за документите и преписките. Това са критериите:
Дата на публикуване на документа между дд/мм/гггг и дд/мм/гггг – в списъка остават само преписките, в които има документи, публикувани в дадения времеви интервал;
Документи без присъдена преписка, по тип – в списъка остават само документи, които не са включени в преписка (напр. предварителни обявления от възложители);
Преписката да съдържа документ(и) от тип – в списъка остават само преписките, които съдържат документ(и) от един от зададените типове;
Преписката да НЕ съдържа документ(и) от тип – в списъка остават само преписките, които НЕ съдържат документ(и) от един от зададените типове;

* *
*
*
Регистър АОП:
*
*
*
Описание (ключови думи):

Код по КОП:

Уникален номер на поръчката:
(nnnnn-yyyy-xxxx)
Kраен срок за получаване на документация за участие след:
*
* *Разширено търсене *
* *Помощ *
*
*
*
*
Актуални новини
*
*
* 19.04.2018 г. 
Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили...
*
* Още... *
* * *
*
* 22.02.2018 г. 
Новина от 21.02.2018 година...
*
* Още... *
* * *
*
* 16.02.2018 г. 
Информация за проект "Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)"...
*
* Още... *
* * *
*
* 02.01.2018 г. 
От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти...
*
* Още... *
* * *
*
* 15.11.2017 г. 
Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации...
*
* Още... *
* * *
*
* Архив *
*
*
Предстоящи събития
*
*
* * *
*
Начало | Карта на сайта | Регистър | Контакти | Помощ - © Агенция по обществени поръчки. *
Страницата беше генерирана за: 0.118788003922 s