Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=269
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на обществената поръчка включва проектиране, осъществяване на авторски надзор и строително-монтажни работи при преустройството на съществуваща сграда в социално жилище с 27 броя жилища, с адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх“, №27А. Дейностите включват: 1. Изработване на технически инвестиционен проект, който трябва да даде решение за преустройството и промяна на предназначението на съществуваща сграда в социално жилище с 27 броя жилища. 2. Изпълнение на строително-монтажните работи. 3. Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР и изготвяне на окончателен доклад от проектанта в съответствие с чл.162, ал.2 и ал.3 от ЗУТ. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/02/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   956287   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.01.2020 27.01.2020
2   956289   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2020 27.01.2020