Информация за преписката

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/
Номер: 00106-2019-0026
Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/86c315b144080c926e01b49207c371c8
Процедура: Открита процедура
Описание: Верификация на разходите, включително верификационни проверки на място, по деветте предефинирани проекта, проектите по Малка грантова схема и разходите за управление на програмата въз основа на изискванията на Системите за управление и контрол на Програмния оператор по Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021; Проверка на резултатите от проектите и напредъка към постигане на очакваните програмни резултати, неред с други, чрез мониторинг, включително и когато е уместно, проверка на място, въз основа на изискванията на Системите за управление и контрол на Програмния оператор на НФМ 2014-2021.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   951236   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.12.2019 27.12.2019
2   951238   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.12.2019 27.12.2019