Информация за преписката

Възложител: "АйСиДжиБи" АД
Номер: 05381-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката обхваща извършването на екологичен и социален мониторинг на проекта „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (IGB) за съответствие с оценка на въздействието върху околната и социална среда и съответствие с други планове за управление. Подробно описание на изискванията, свързани с изпълнението на обществената поръчка е представено в приложената към документацията техническа спецификация (задание).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   948631   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.12.2019 13.12.2019
2   948637   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     10.12.2019 13.12.2019