Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0067
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40699
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ Обособена позиция 2 – „Доставка на преносими компютри и периферна техника за нуждите на „Общински съвет по наркотични вещества“ – гр. Бургас“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/01/2020 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   946476   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.11.2019 27.11.2019
2   946517   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.11.2019 27.11.2019
3   951328   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         23.12.2019 23.12.2019
4   956719   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.01.2020 28.01.2020