Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0043
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнение на проект за изграждане на второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4 – кабелна електропроводна линия 20kV с ориентировъчна дължина 8900 м. и въздушен участък с дължина около 450 м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/12/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   942931   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.11.2019 04.11.2019
2   942932   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.11.2019 04.11.2019
3   943953   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         11.11.2019 11.11.2019
4   962158   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.02.2020 26.02.2020