Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Хасково
Номер: 00496-2019-0138
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2611&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на Агенцията за социално подпомагане на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г. Видът на стоките и техните характеристики, количествата, видът на опаковката, срокът и местата за доставка са подробно индивидуализирани в техническа спецификация на възложителя – неразделна част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   941394   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.10.2019 25.10.2019
2   941395   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.10.2019 25.10.2019
3   962171   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.02.2020 26.02.2020
4   962177   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2020 26.02.2020