Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0029
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции. Обособените позиции са, както следва: -Обособена позиция № 1 (ОП 1) - Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS -Обособена позиция № 2 (ОП 2) - Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/10/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   931804   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2019 09.09.2019
2   931806   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.09.2019 09.09.2019
3   938026   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.10.2019 11.10.2019
4   950931   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2019 23.12.2019