Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0030
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Публично състезание
Описание: Наименование на поръчката: „Организация на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проект „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ Дейностите, включени в предмета на поръчката са, както следва: • „Изработка на рекламно-информационни материали- плакати и рол банери“; • „Изработка на обяснителни табели“ ; • „Организиране и провеждане на встъпително публично информационно събитие за минимум 50 души“; • „Организиране и провеждане на заключително публично информационно събитие за минимум 50 души“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   931053   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.08.2019 30.08.2019
2   931055   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.08.2019 30.08.2019
3   956155   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.01.2020 24.01.2020