Деловодна информация
5397
ДАЕУ-11552 30/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
5397-2019-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Миряна Нановска - началник отдел, дирецкия Обществени поръчки +359 29492010
mnanovska@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/280
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Организация на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проект „Надграждане и развитие на .......(пълното наименование е посочено в Раздел II.1.4.)
79952000      
Услуги

Наименование на поръчката: „Организация на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проект „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
Дейностите, включени в предмета на поръчката са, както следва:
• „Изработка на рекламно-информационни материали- плакати и рол банери“;
• „Изработка на обяснителни табели“ ;
• „Организиране и провеждане на встъпително публично информационно събитие за минимум 50 души“;
• „Организиране и провеждане на заключително публично информационно събитие за минимум 50 души“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на поръчката е град София.

В изпълнение на обществената поръчка следва да бъдат осъществени следните дейности:
• „Изработка на рекламно-информационни материали- плакати и рол банери“- Изпълнителят следва да изработи като минимум следните информационни материали, които популяризират ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“: Плакати – 20 броя с минимален размер А3, пълноцветен печат (4+0), хартия 130 гр. Плакатите трябва да отговарят на изискванията в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ и да съдържат съответната текстова и визуална информация, съгласно описаните там изисквания и Рол банери с конструкция и транспортна чанта – 2 броя с минимален размер 80x200 см. Пълноцветен едностранен печат 4+0 (мин. 1440 Dpi.). Самонавиващ се рол банер от винил със стойка от алуминий, с две стабилизиращи крачета.
• „Изработка на обяснителни табели“- 10 обяснителни табели с минимален допустим размер 50х70 см. и съдържание: емблемата на ЕС и упоменаването Европейски съюз; наименованието на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 с наименованието на финансиращата програма; наименованието на проекта; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева.
• „Организиране и провеждане на встъпително публично информационно събитие за минимум 50 души“- Встъпителното публично информационно събитие ще представи обхвата, целите и предстоящите дейности по проекта, както и неговите резултати. На събитието се предвижда да бъдат поканени представители на ДАЕУ, на Управляващия орган на ОПДУ, на партньорите по проекта, Областен информационен център–София град, централни и местни администрации, НСОРБ, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, медии и други заинтересовани страни. Място на провеждане: гр. София, в зала с минимален капацитет 60 седящи места, подходяща за провеждане на публични събития – с осигурена климатизация и вентилация, с подходящо осветление, разположение - над кота нула, с осигурена видимост от всички точки на залата, оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника, съгласувано и одобрено от Възложителя. Брой на участниците – минимум 50 души; Продължителност - до 3 часа;
• „Организиране и провеждане на заключително публично информационно събитие за минимум 50 души“.Заключителното публично информационно събитие ще представи постигнатите резултати от проекта. На събитието се предвижда да бъдат поканени представители на ДАЕУ, на Управляващия орган на ОПДУ, на партньорите по проекта, Областен информационен център–София град, централни и местни администрации, НСОРБ, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, медии и други заинтересовани страни.Място на провеждане: гр. София, в зала с минимален капацитет 60 седящи места, подходяща за провеждане на публични събития – с осигурена климатизация и вентилация, с подходящо осветление, разположение - над кота нула, с осигурена видимост от всички точки на залата, оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника, съгласувано и одобрено от Възложителя. Брой на участниците – минимум 50;Продължителност - до 3 часа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05SFOP001-1.005-0001 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

При подписването на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо.

Неприложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата). Определяне на понятието „сходни дейности“: дейности, свързани с логистика и провеждане на информационни събития, подготовка и разпространение на печатни рекламно-информационни материали.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват поле „Извършени услуги от конкретния вид“ от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единен европейски документ за обществени поръчки.


Минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, свързана с публични медийни събития, и 1 (една) дейност, свързана с изработване на презентационни и/или рекламни/ информационни/ печатни материали, и/или визуализационни материали и/или продукти. Обемът на отделните дейности е без значение за Възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При разглеждането на офертите, Възложителят ще приложи чл.181, ал.2 от ЗОП - оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът,предложил най-ниска цена.
В процедурата може да участва лице,което отговаря на условието на чл.10,ал.1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 ЗОП;при наличие на основанията по чл.107 ЗОП;при наличие на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,както и участници,които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП.За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират,че са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат информация за тези задължения,които са в сила в Р.България и относими към предмета на поръчката,както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: тел.0700 18 700;уебсайт: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите-София 1000,ул.У. Гладстон №67,тел.029406331;уебсайт: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:уебсайт: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул.Триадица №2,тел.8119443
Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.
Условия и начин на плащане: За предоставянето на услугите, възложителят заплаща на изпълнителя обща цена в размер съгласно Ценовото му предложение. В цената по договора се включват всички разходи на изпълнителя за предоставяне на услугите, включително и за неговите подизпълнители, като възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от изпълнителя.Плащанията по договора се извършват по банков път, както следва:
За дейностите: „Изработка на рекламно-информационни материали- плакати и рол банери“,„Изработка на обяснителни табели“ и „Организиране и провеждане на встъпително публично информационно събитие за минимум 50 души“ в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след получаване на оригинална данъчна фактура и при наличието на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и доклад за всяка от извършените дейности. Размерът на всяко едно плащане е съгласно предложените от изпълнителя цени на отделните дейности в Ценовото му предложение.
За дейност „Организиране и провеждане на заключително публично информационно събитие за минимум 50 души“ плащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след получаване на оригинална данъчна фактура и при наличието на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и доклад за дейността, както и окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на окончателния доклад за изпълнението на услугата. Размерът на окончателното плащане е съгласно предложената от изпълнителя цена на дейност „Организиране и провеждане на заключително публично информационно събитие за минимум 50 души“ в Ценовото му предложение

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
dnaydenova@e-gov.bg +359 29492316
https://e-gov.bg/ +359 29492433

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва