Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0029
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на 3 (три) броя измервателни анализатора на трафик до 100 Gb/s и до 16 G FC; 3 (три) броя оптични рефлектометри; 3 (три) броя оптични микроскопи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929670   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.08.2019 23.08.2019
2   929671   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.08.2019 23.08.2019
3   944500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.11.2019 14.11.2019