Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2019-0005
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/1483
Процедура: Публично състезание
Описание: Реконструкция на път Т-1 от м. Циганска поляна до хижа “Чумерна” - II -ри етап , Община Твърдица Целта на проекта е подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, и подобряване на отводняването на съществуващия път до хижа „Чумерна“. Предвиденият за реконструкция участък е от км 0+680 до км 2+384 – портала на хижа „Чумерна“. Проектът се осъществява на два етапа - I-ви етап - от км 0+000 до км 0+680 и II-ри етап - от км 0+680 до хижата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929527   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.08.2019 23.08.2019
2   929528   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.08.2019 23.08.2019
3   943555   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         07.11.2019 07.11.2019
4   954658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.01.2020 17.01.2020