Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково
Номер: 00912-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.dpbkarlukovo.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково" - по 6/шест/ обособени позиции, както следва 1. ОП №1 "Доставка на месо и месни продукти", 2. ОП №2 "Доставка на риба и други водни животни", 3. ОП №3 "Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/, 4. ОП №4 "Доставка на млечни продукти", 5. ОП №5 "Доставка на птичи яйца", 6. ОП №6 "Доставка на различни хранителни продукти". Количествата, съгласно техническата спецификация, са прогнозни. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка по всяка обособена позиция е 12 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929345   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.08.2019 22.08.2019
2   929348   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.08.2019 22.08.2019
3   947485   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.12.2019 04.12.2019