Версия за печат

00912-2019-0002

BG-с.Карлуково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 2 от дата 18.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000289067

BG315, Държавна психиатрична болница - Карлуково, с.Карлуково, обл.Ловеч, общ. Луковит, ул.Железничарска №14, За: Цветинка Мартинова - Началник склад, България 5782, с.Карлуково, Тел.: 0882 809101, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg, Факс: 0882 809072

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpbkarlukovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dpbkarlukovo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково - по 6/шест/ обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково" - по 6/шест/ обособени позиции, както следва 1. ОП №1 "Доставка на месо и месни продукти", 2. ОП №2 "Доставка на риба и други водни животни", 3. ОП №3 "Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/, 4. ОП №4 "Доставка на млечни продукти", 5. ОП №5 "Доставка на птичи яйца", 6. ОП №6 "Доставка на различни хранителни продукти". Количествата, съгласно техническата спецификация, са прогнозни. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка по всяка обособена позиция е 12 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 144246 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Правно основание: Настоящата процедура е публично състезание. Възложителят обявява обществената поръчка на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 18, ал.1, т.12 и глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за всичките дейности, предмет на настоящата обществена поръчка е 144246.00 лв. без ДДС. Предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка, която попада в праговете на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и факта, че естеството на доставките, позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби, свързани с настоящата процедура, се подават съгласно чл.196 от ЗОП и в срокове по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Христо Василев Василев

VIII.2) Длъжност

Директор ДПБ Карлуково