Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0019
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=251
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Извършване на строително-монтажни работи и дейности за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, съгласно изготвеният, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект. Изпълнение на строително-монтажните работи на обекта ще се осъществява на два етапа, както следва: I етап, включващ строително-монтажни работи по част Архитертура (демонтажни, зидарски, мазачески, настилки, тавани и стени; бояджийски; покривни тенекеджийски; изолационни работи, доставка и монтаж на дограма и щори – 140 кв.м); по част Конструкции (саниране на бетонови сечения и промяна в архитектурното разпределение; изграждане на шахта за асансьор), по част ВиК(водопровод по сграда; външен водопровод; канализация на сграда; външен дворен канал), по част Електро (силова и осветителна инсталация; заземителна и мълниезащитна инсталация; видеонаб
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929247   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.08.2019 21.08.2019
2   929248   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.08.2019 21.08.2019
3   948005   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.12.2019 06.12.2019