Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Кърджали
Номер: 00496-2019-0095
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2546&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кърджали-основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Обект Дирекция за социално подпомагане – Кирково; Обособена позиция № 2 - Обект изнесено работно място с. Бенковски към Дирекция за социално подпомагане – Кирковово Видът и обемът на строително-монтажните работи, предмет на обществената поръчка, са подробно посочени в приложената количествената сметка /Приложение 3/ – неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928563   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.08.2019 19.08.2019
2   928564   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.08.2019 19.08.2019
3   947200   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.12.2019 02.12.2019
4   953503   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2020 10.01.2020
5   953509   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2020 10.01.2020