Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0018
Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: -Осигуряване на хотел и закуска за до 5892 човека; -Осигуряване на вечеря в хотелската база за до 5892 човека и обяд в учебната база за до 6892 човека; -Осигуряване на кафе-паузи за до 6900 човека; -Осигуряване на транспорт на участниците в обучението от мястото на местоработата до гр. София и обратно за до 5892 човека; -Осигуряване на транспорт на участниците в обучението от хотелската база до Нац. център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (за 120 човека дневно, във всяка седмица, в която се провежда обучението) и обратно. Обучението на 6892 души персонал от центровете за спешна медицинска помощ и спешни отделения ще се проведе в рамките на 18 месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-дълъг от срока на Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928119   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.08.2019 19.08.2019
2   928120   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     14.08.2019 19.08.2019
3   947318   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     03.12.2019 06.12.2019