Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0024
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0024_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение и включва следните дейности: 1. Абонаментно обслужване на Интегрираната статистическа информационна система в БНБ (наричана по-нататък ,,системата/ИСИС”). 2. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (наричани по-нататък алтернативно ,,актуализации на системата” или „функционално развитие“) към ИСИС. 3. Гаранционна поддръжка на съответните актуализации на системата. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1. въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ СЕ СЪДЪРЖА В РАЗДЕЛ II.2.4.)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/09/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927770   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.08.2019 15.08.2019
2   927775   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
3   933897   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.09.2019 20.09.2019
4   943950   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2019 14.11.2019
5   953619   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.01.2020 13.01.2020