Информация за преписката

Възложител: Община Две могили, област Русе
Номер: 00621-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.dvemogili.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата процедура е процедура за избор на изпълнител за покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили. Прогнозно количество Бензин А95 - 13010.37 и гориво за дизелови двигатели - 65134.47 литра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927361   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.08.2019 12.08.2019
2   927362   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.08.2019 12.08.2019
3   934234   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.09.2019 19.09.2019