Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ София - град
Номер: 00496-2019-0090
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2507&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Обхватът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област София-град по четиринадесет обособени позиции. Обхватът на строително-монтажните дейности включва шпакловки, бояджийски работи, подмяна на дограма, ремонт на покрив, ремонт на ел. инсталация, доставка и монтаж на климатици, и други, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област София-град, надлежно посочени в Техническа спецификация /Приложение №2/ и КСС /Приложение №3/ за всяка обособена позиция, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926902   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.08.2019 08.08.2019
2   926911   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.08.2019 08.08.2019
3   930340   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         28.08.2019 28.08.2019
4   935989   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.09.2019 30.09.2019
5   943702   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.11.2019 08.11.2019
6   951949   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.12.2019 30.12.2019
7   951950   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.12.2019 30.12.2019
8   951987   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.12.2019 31.12.2019