Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе
Номер: 00665-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://appd-bg.org/profile?op201908_sh
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“ с три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на маневрен кораб“; Обособена позиция №2: „Доставка на несамоходен шалан“; Обособена позиция №3: „Доставка на понтон“. С обществената поръчка се реализира дейност 4 с предмет: „Доставка на плавателни средства за извършване на драгажна дейност“ в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез доставка на оборудване“. След изпълнение на обществената поръчка доставените кораби се включват в драгажен състав за изпълнение на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926686   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.08.2019 09.08.2019
2   926687   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 09.08.2019
3   957791   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         03.02.2020 03.02.2020