Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0016
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-konsultant-po-chl166-al1-ot-zut-po-proekt/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-5.001-0003-C01, проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, включваща 4 обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926545   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.08.2019 09.08.2019
2   926546   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 09.08.2019
3   959717   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.02.2020 17.02.2020
4   965382   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2020 19.03.2020