Информация за преписката

Възложител: Агенция по вписванията
Номер: 00447-2019-0008
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2019-g-abonamentno-obsluzhvane-i-serviz-na-kompyut/
Процедура: Публично състезание
Описание: Обособена позиция 1: "Абонаментно обслужване и сервиз на комуникационно оборудване, работни станции и периферия за срок от 1 година" Дейност 1: "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване в териториалните поделения и Централно управление" Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ. Дейност 2 "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания" Описание: Поддръжка на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания; Обособена позиция 2 "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини" Описание: Поддръжка на високопроизводителни копирни машини, използвани от АВ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   926370   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.08.2019 06.08.2019
2   926373   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.08.2019 06.08.2019
3   930554   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         28.08.2019 29.08.2019
4   941417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.10.2019 25.10.2019