Версия за печат

00447-2019-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер РД-04-24 от дата 06.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Евелина Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 167, E-mail: evelina.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2019-g-abonamentno-obsluzhvane-i-serviz-na-kompyut/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция 1: "Абонаментно обслужване и сервиз на комуникационно оборудване, работни станции и периферия за срок от 1 година" Дейност 1: "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване в териториалните поделения и Централно управление" Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ. Дейност 2 "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания" Описание: Поддръжка на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания; Обособена позиция 2 "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини" Описание: Поддръжка на високопроизводителни копирни машини, изпълзвани от АВ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 179500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка /максимално разполагаемият ресурс на Възложителя/ е 179 500 лева без ДДС. Изборът за провеждане на публично състезание е продиктуван от размера на прогнозната стойност и липсата на други договори или планирани обществени поръчки с предмет, сходен с предмета на настоящата. Същевременно с провеждането на публично състезание се цели защита на обществения интерес посредством осъществяване на контрол върху разходването на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Габриела Николаева Козарева

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор