Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0033
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Проучване, проектиране, доставки (с изключение на тези предоставени от Възложителя), изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение (ГО) Димитровград. Предметът на поръчката включва обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924500   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.07.2019 25.07.2019
2   924502   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         25.07.2019 25.07.2019