Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0024
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: (Продължава от поле II.1.1.) "...бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ Предметът на обществената поръчка обхваща логистично осигуряване на 3 /три/ специализирани еднодневни обучения на общо 30 /тридесет/ служители с цел придобиване на знания и умения за оказване на методическа подкрепа на административните органи при въвеждане на информация в регистъра и на потребителите на портала, изготвени по проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924281   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.07.2019 29.07.2019
2   924282   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.07.2019 29.07.2019
3   927597   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.08.2019 15.08.2019
4   929496   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
5   949567   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.12.2019 19.12.2019