Деловодна информация
5397
ДАЕУ-11303 22/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
22/08/2019 (дд/мм/гггг)
05397-2019-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ДАЕУ-11303 22/08/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
ДАЕУ-9685 24/07/2019 (дд/мм/гггг)
05397-2019-0024

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

2

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

С настоящото решение се одобрява обявление за изменение или допълнителна информация, с цел спазване разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "б" от ЗОП, жалба срещу решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението.


22/08/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Кирил Бойков Дойчинов Гл. секретар на ДАЕУ, възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП и Заповед ДАЕУ-8738/05.10.2018 г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Логистично осигуряване на обученията по проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление (Продължава в поле II.1.4.)
79632000      
Услуги

(Продължава от поле II.1.1.) "...бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“
Предметът на обществената поръчка обхваща логистично осигуряване на 3 /три/ специализирани еднодневни обучения на общо 30 /тридесет/ служители с цел придобиване на знания и умения за оказване на методическа подкрепа на административните органи при въвеждане на информация в регистъра и на потребителите на портала, изготвени по проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.
Раздел VI: Допълнителна информация
22/08/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 924282 (година и номер на документа)
2019/S 144-354947 (напр. 2015/S 123-123456)   924282
24/07/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23/08/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
02/09/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
II.2.7
Условия за отваряне на офертите
26/08/2019 (дд/мм/гггг)
14:00
03/09/2019 (дд/мм/гггг)
14:00С настоящото обявление се изменя срока за получаване на оферти в процедурата, с цел спазване разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва