Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0019
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - втори етап – отделение по съдебна медицина и авариен ремонт на комин, фасада, две тераси и частична подмяна на улуци на сграда стационар”, подробно описано в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Обособена позиция №1. „Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - втори етап – отделение по съдебна медицина” Обособена позиция №2: „Авариен ремонт на комин 35м, част от северна фасада, две източни тераси на десети и единадесети етаж и частична подмяна на улуци по северната фасада на сграда стационар”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924002   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.07.2019 23.07.2019
2   924004   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.07.2019 23.07.2019
3   935848   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.09.2019 30.09.2019
4   952798   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2020 07.01.2020