Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва рехабилитация на улици в населени места на община Твърдица: гр. Твърдица, гр. Твърдица-кв. Козарево, гр. Шивачево, с. Сборище, с. Оризари и с. Боров дол”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   922833   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.07.2019 18.07.2019
2   922834   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.07.2019 18.07.2019
3   930567   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.08.2019 29.08.2019