Информация за преписката

Възложител: Община Братя Даскалови
Номер: 00256-2019-0002
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/bratia-daskalovi-949/#h
Процедура: Публично състезание
Описание: Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, Училищен стол с. Оризово и Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови на територията на Община Братя Даскалови по обособени позиции, за срок от 12 (дванадесет месеца). Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни. Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналите необходимости на съответните общински структури. Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество стоки по вид и/или брой, без от това да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици за него.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2019 16:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921777   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.07.2019 12.07.2019
2   921781   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.07.2019 12.07.2019
3   937702   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.10.2019 08.10.2019