Деловодна информация
00256
04-01-79 12/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00256-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Братя Даскалови 000817568
ул. Септемврийци №55
с. Братя Даскалови BG344 6250 България
Янка Гайдаджийска +359 4134-2266
kmet@bratia-daskalovi.com +359 4134-2271

Интернет адрес/и

http://www.bratia-daskalovi.com/

https://sop.bg/bratia-daskalovi-949/#h


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/bratia-daskalovi-949/proceduri-20-2-zop/a2-0005038.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по седем обособени позиции“
15000000      
Доставки

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, Училищен стол с. Оризово и Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови на територията на Община Братя Даскалови по обособени позиции, за срок от 12 (дванадесет месеца).
Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация.
Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни.
Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналите необходимости на съответните общински структури.
Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество стоки по вид и/или брой, без от това да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици за него.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
140400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извършва до складовете на посочени в техническата спецификация детски градини и др.заведения на територията на община Братя Даскалови.

Наименование на продукта Прогнозно количество
Кисело краве мляко – 3,6 % /0,500 кг. кофичка/ 11820бр.
Прясно краве мляко – 3 % /опаковка 1 л./ 5330л.
Краве сирене /вакуум, в опаковка до 1 кг./ 625кг.
Краве сирене /бяло саламурено в ПВЦ опаковка с вместимост 8 кг./ 250кг.
Кашкавал от краве мляко /вакуум/ 170 кг.
Извара от краве мляко /опаковка до 1 кг./ 60кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Месо, месни продукти и риба 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
03311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извършва до складовете на посочени в техническата спецификация детски градини и др.заведения на територията на община Братя Даскалови.

Наименование на продукта Прогнозно количество
Пилешки бутчета без кост и кожа 570кг.
Пилешки бутчета 2770кг.
Пилешки дробчета 50кг.
Пилешки воденички 150кг.
Колбас малотраен 300кг.
Кайма смес /60% свинско месо, 40 % телешко месо/ 1150кг.
Кайма 1000кг.
Кебапчета /0,050 кг./ 150кг.
Кюфтета /0,050 кг./ 150кг.
Шунка 60кг.
Шпеков салам 30кг.
Скумрия – филе 775кг.
Скумрия – цяла 750кг.
Свинско месо – бут без кост и кожа 1280кг.
Свински крака 120кг.
Свински кренвирш 100кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зърнени храни и варива 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03211000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извършва до складовете на посочени в техническата спецификация детски градини и др.заведения на територията на община Братя Даскалови.

Фиде /0,400 кг./ 150кг.
Макарони /0,400 кг./ 440кг.
Пълнозърнести макарони /0,400 кг./ 10кг.
Кадаиф /0,400/ 135кг.
Домашна юфка /0,200/ 50кг.
Точени кори /0,500 кг./ 330кг.
Козунак /0,400/ 160бр.
Брашно тип 500 „Бяло” /опаковка 1 кг./н1000кг.
Ориз /опаковка 1 кг./ 930кг.
Нишесте /опаковка 0,060 кг./ 200кг.
Грис /опаковка 0,500 кг./ 230кг.
Жито /опаковка 0,500 кг./ 190кг.
Галета /опаковка 0,100 кг./ 40кг.
Леща /опаковка 1 кг./ 400кг.
Зрял боб /опаковка 1 кг./ 565кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове, зеленчуци, картофи и кореноплодни 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03221000      
03222000      
03221110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извършва до складовете на посочени в техническата спецификация детски градини и др.заведения на територията на община Братя Даскалови.

Наименование на продукта Прогнозно количество
Ябълки 3230кг.
Дини 500кг.
Пъпеши 380кг.
Праскови 140кг.
Портокали 630кг.
Мандарини 715кг.
Банани 1765кг.
Лимони 20кг.
Грозде 350кг.
Тиква 540кг.
Кайсии 80кг.
Череши 30кг.
Картофи 4230кг.
Кромид лук 2050кг.
Пипер 270кг.
Домати - неоранжерийни 100кг.
Домати - оранжерийни 340кг.
Зеле 850кг.
Краставици – неоранжерийни 430кг.
Краставици – оранжерийни 350кг.
Тиквички 300кг.
Моркови 785кг.
Праз 100кг.
Спанак 112кг.
Пресен магданоз 10кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Готови за консумация храни в консервиран, замразен или изсушен вид 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извършва до складовете на посочени в техническата спецификация детски градини и др.заведения на територията на община Братя Даскалови.

Наименование на продукта Прогнозно количество
Зелен фасул консерва /0,680 кг./ 1100бр.
Грах консерва /0,680 кг./ 845бр.
Домати консерва /0,680 кг./ 2300бр.
Доматено пюре /0,680 кг./ 360бр.
Гювеч консерва /0,680 кг./ 880бр.
Паприкаш консерва /0,680 кг./ 475бр.
Стерилизирани краставици /0,680 кг./ 65бр.
Лютеница /0,300 кг./ 885бр.
Кисело зеле /1,700 кг./ бр. 770
Маслини /5 кг./ кг. 150
Маслини без костилка кг. 2
Пастет – свински /0,300 кг./ бр. 185
Компот – праскови, кайсии, круши, череши, дюли, сини сливи, ягоди /0,680 кг./ бр. 1330
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други хранителни продукти 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извършва до складовете на посочени в техническата спецификация детски градини и др.заведения на територията на община Братя Даскалови.

Наименование на продукта Прогнозно количество
Захар 1220кг.
Бисквити „Закуска” /опаковка 0,330 кг./ 195кг.
Чаени бисквити /опаковка 0,330 кг./ 10кг.
Обикновени бисквити /опаковка 0,180 кг./ 100кг.
Тахан халва /опаковка 1,000 кг./ 90кг.
Пчелен мед /опаковка 0,900 кг./ 30кг.
Шоколадова вафла 335бр.
Локумена вафла 160бр.
Сухи пасти /12 бр. в кутия/ 15бр.
Кроасан 175бр.
Нектар 475л.
Овесени ядки натурални /опаковка 0,500 кг./ 12кг.
Мюсли /опаковка 0,500 кг./ 2кг.
Конфитюр /0,360 кг./ 145бр.
Мармалад /0,360 кг./ 50бр.
Натурален сок – 100 % /1 л./ 1235л.
Орехови ядки 3кг.
Билков чай /кутия по 20 бр./ 245бр.
Черен пипер /опаковка 0,010 кг./ 13кг.
Червен пипер /опаковка 0,100 кг./ 50кг.
Чубрица /опаковка 0,010 кг./ 5кг.
Магданоз /опаковка 0,010 кг./ 35кг.
Джоджен /опаковка 0,010 кг./ 5кг.
Дафинов лист /опаковка 0,008 кг./ 1кг.
Кимион /опаковка 0,010 кг./ 5кг.
Канела /опаковка 0,010 кг./ 4кг.
Ванилия /опаковка 0,002 кг./ 7кг.
Оцет винен 0,700 70л.
Сол готварска, йодирана 215кг.
Какао на прах /опаковка 0,050 кг./ 3кг.
Мая за хляб /опаковка 0,010 кг./ 4кг.
Сода бикарбонат /опаковка 0,100 кг./ 8кг.
Бакпулвер /опаковка 0,010 кг./ 3кг.
Зеленчукова подправка /опаковка 0,090 кг./ 2кг.
Подправка – универсална /опаковка 0,070 кг./ 123кг.
Чесън на прах /опаковка 0,008 кг./ 4кг.
Лимонена киселина /опаковка 0,010 кг./1кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Яйца, масла и мазнини 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
15400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извършва до складовете на посочени в техническата спецификация детски градини и др.заведения на територията на община Братя Даскалови.

Наименование на продукта Прогнозно количество
Птичи яйца /в кутия по 10 бр./ 2560бр. кутии
Олио 1880л.
Краве масло /0,125 кг./ 265кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация на обект/и в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход с обхват на регистрацията, включващ всички хранителни продукти по групи, за съответната обособена позиция, за която се подава офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.
Участникът да разполага най-малко с един обект, регистриран по смисъла на чл. 12 от Закона за храните или ако участникът е чуждестранно лице – най-малко един обект с аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.
Забележка:
В случай че, съгласно издаденото удостоверение, в един обект може да се извършват производство и/или търговия на едро с хранителни продукти от различни групи храни, то не е необходимо участникът да удостоверява съответствието си с поставения критерий за подбор за всяка обособена позиция, за която участва, поотделно.
В случай че, съгласно издаденото удостоверение, в един обект може да се извършва производство и/или търговия на едро с хранителни продукти само от една група храни, то участникът, посочвайки такъв обект в офертата си, удостоверява съответствието си с поставения критерий за подбор за обособената позиция, на която съответно отговаря групата хранителни продукти, разрешени за осъществяване на производство и/или търговия на едро в конкретния обект.Деклариране:Участникът попълва Част ІV, раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва: № и дата на удостоверението на регистрирания обект, адрес на обекта, вид на обекта (за производство или за търговия), групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект, посочване на валидността на регистрацията (безсрочна или временна по смисъла на чл. 12а от Закона за храните), компетентен орган, издал удостоверението, уеб адрес, откъдето може да се направи справка за наличието на регистрацията на декларирания обект, респ. аналогична информация за еквивалентната регистрация на чуждестранните лица-участници в процедурата.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да докаже декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, чрез представяне на: Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация на обект, съгласно чл. 12 от Закона за храните или еквивалент, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, съобразно вида на обособените позиции, за които участникът участва. т.е. при участие за повече от 1 обособена позиция е необходимо участникът да е изпълнил минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на обособената позиция/обособените позиции.
2. Участникът трябва разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
2.1.за Обособени позиции с №№ 1, 2 и 7, съдържащи хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях Участникът трябва да разполага с хладилно/и транспортно/и средство/а, във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, като транспортното средство следва да бъде регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.
2.2.за Обособени позиции с №№ 3, 4, 5 и 6 Участникът трябва да разполага с транспортно/и средство/а, във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.
3. Участникът трябва да има внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент.Деклариране: Участникът следва да попълни (декларира) в част ІV, буква „В“, точка 12 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания, в който подробно описва данните, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания. Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 ЗОП горното изискване се доказва с представяне на Документи за внедрена и прилагане на НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент.


1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, съобразно вида на обособените позиции, за които участникът участва. т.е. при участие за повече от 1 обособена позиция е необходимо участникът да е изпълнил минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на обособената позиция/обособените позиции.
Под „сходен“ предмет следва да се разбира търговия с храни и/или доставка на хранителни продукти от вида, посочен в съответната обособена позиция.
Забележка:
Посоченият критерий за подбор се отнася за всички Обособени позиции.
Деклариране: Участникът попълва Част ІV, раздел В, т.1б) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва: дейностите, стойностите, датите, получателите, групи хранителни продукти (видове).
Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 ЗОП горното изискване се доказва чрез представяне на Списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, от които доказателства да е видна информацията, декларирана в ЕЕДОП.
2.1. За Обособени позиции с №№ 1, 2 и 7, съдържащи хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях: Участникът трябва да разполага минимум с 2 (два) броя хладилни транспортни средства, във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, като транспортните средства следва да бъдат регистрирани в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.Забележка: Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум два броя хладилни транспортни средства, регистрирани в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е достатъчно е участникът да разполага с минимум 2 (два) броя хладилни транспортни средства, регистрирани в ОДБХ, с оглед покриване на заложения критерий за подбор. Деклариране: Участникът попълва Част ІV, раздел В, т. 9) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва: транспортните средства, с които разполага, рег. номера, марка, модел, категория на транспортните средства, № и дата на издаденото удостоверение, вид на суровините и храните от животински произход, за които е регистрирано транспортното средство по чл. 246 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, последно изменен и допълнен с ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 г. 2.2. За Обособени позиции с №№ 3, 4, 5 и 6: Участникът трябва да разполага минимум с 2 (два) броя транспортни средства, във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.Забележка:Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум 2 (два) броя транспортни средства, се прилага общо за всички позиции, т.е достатъчно е участникът да разполага с минимум 2 (два) броя транспортни средства с оглед покриване на заложения критерий за подбор. Деклариране:Участникът попълва Част ІV, раздел В, т. 9) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва: транспортните средства, с които разполага, рег. номера, марка, модел, категория на транспортните средства, № и дата на Свидетелство за регистрация.За всички Обособени позиции:Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 ЗОП горното изискване се доказва с представяне на: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3. Участникът трябва да има внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Доставените хранителни продукти трябва да отговарят на посочените в техническа спецификация нормативни документи. 2.Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за всички ОП е в размер 3 % от ст-стта на договора за възлагане.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
-Парична сума;
-Банкова гаранция;
-Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/08/2019 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Заседателна зала в сградата на Община Братя Даскалови

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за когото е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.
2.При провеждане на процедурата се прилагат специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване. На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за изключване:
2.1. Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.
2.2. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване.
2.3. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура.
2.4. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда.
2.5. При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.6. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва