Информация за преписката

Възложител: Община Ситово
Номер: 00630-2019-0007
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/sitovo-527/proceduri-20-2-zop/#h
Процедура: Публично състезание
Описание: В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба, техническите соецификации и с изискванията на Възложителя, следните дейности: доставка чрез покупка за Обособена позиция №1 - един брой високопроходим автомобил 4х4 /пикап/ - втора употреба, за Обособена позиция №2 - един брой лек автомобил - втора употреба, за Обособена позиция №3 - един брой нов трактор и за Обособена позиция №4 - два броя нови селскостопански прикачен инвентар - мулчер за трактор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921676   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
2   921677   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
3   932098   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.09.2019 09.09.2019
4   933913   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.09.2019 18.09.2019
5   941910   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2019 30.10.2019
6   941911   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2019 30.10.2019