Информация за преписката

Възложител: Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Номер: 00270-2019-0013
Адрес на профила на купувача: http://customerprofile.government.bg/Vieworder.php?id=de4404aa-81f1-11e9-a3f4-f04da2031065
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва дейности по разработване на Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) и има за цел осигуряване на адекватен инструмент за проследяване спазването на един от основните принципи в работата на структурните и инвестиционните фондове, а именно принципа на допълняемост, като и с оглед необходимостта от текущо проследяване на ефекта от съответните политики, използвайки разработените в ИСУН 2020 функционалности и програмен код, като наличените в ИСУН 2020 функционалности следва да бъдат адаптирани към специфичните изисквания на проектите, финансирани с публични национални средства.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921632   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2019 15.07.2019
2   921634   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.07.2019 15.07.2019
3   947092   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2019 05.12.2019