Информация за преписката

Възложител: Областна администрация - област Стара Загора
Номер: 00411-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.sz.government.bg/buyers-profile
Процедура: Публично състезание
Описание: Поръчката предвижда извършването на строителни дейности - Укрепване на левия бряг на река Тунджа оформяне на речното корито и осигуряване на безпрепиятствено протичане на водните количества в участък от 530,62м на река Тунджа при село Зимница с включени основни работи по почистване на растителност, земни работи и изграждане на дига.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921547   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
2   921548   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
3   941052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.10.2019 25.10.2019