Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0018
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорна техника в сградата на МО - ул. „Иван Вазов” № 12, гр. София и административна сграда в гр. Пловдив, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2896. 18, ТС Г 73. 2782. 17 и Възложителя, подробно описани в документацията, разделена на 2 обособени позиции по място на изпълнение на услугата, както следва: Обособена позиция 1 -Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в сградата на МО - ул. „Иван Вазов” № 12, гр. София, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2896. 18 и Възложителя. Обособена позиция 2 - Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в административна сграда в гр. Пловдив, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2782. 17 и Възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   921474   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
2   921475   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
3   934823   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.09.2019 24.09.2019
4   941900   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.10.2019 30.10.2019