Информация за преписката

Възложител: Първо основно училище "Иван Вазов" , гр. Свиленград
Номер: 02332-2019-0002
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/ouivanvazov-380/
Процедура: Публично състезание
Описание: Приготвяне и доставка на готова храна (обяд, включващ основно ястие , хляб и десерт) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.”, включва следните дейности: приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас за прогнозен брой ученици за учебната 2019/2020 г. - 200, като прогнозния брой учебни дни за периода на изпълнение на договора до 30.06.2020 г. е 175 дни, както следва: 17.09.2019 г.- 30.05.2020 г.- 200 ученика-155 дни 01.06.2020 г.- 15.06.2020 г.- 30 ученика – 10 дни 16.06.2020г.- 30.06.2020 г.- 10 ученика – 10 дни
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920256   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.07.2019 04.07.2019
2   920260   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.07.2019 04.07.2019
3   933956   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.09.2019 18.09.2019