Деловодна информация
02332І-во ОУ Ив.Вазов
292 04/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
02332-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

І-во ОУ Ив.Вазов 000893200
ул.Климент Охридски №2, стая №101
Свиленград BG422 6500 България
Цонка Стефанова +359 379-71923
i_vazov@abv.bg +359 379-71924

Интернет адрес/и

http://ouivanvazov.info/

https://sop.bg/ouivanvazov-380/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/ouivanvazov-380/proceduri-20-2-zop/a2-0005104.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.”
55524000      
Услуги

Приготвяне и доставка на готова храна (обяд, включващ основно ястие , хляб и десерт) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.”, включва следните дейности: приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас за прогнозен брой ученици за учебната 2019/2020 г. - 200, като прогнозния брой учебни дни за периода на изпълнение на договора до 30.06.2020 г. е 175 дни, както следва:
17.09.2019 г.- 30.05.2020 г.- 200 ученика-155 дни
01.06.2020 г.- 15.06.2020 г.- 30 ученика – 10 дни
16.06.2020г.- 30.06.2020 г.- 10 ученика – 10 дни
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
69080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Гр. Свиленград, „І-во ОУ Ив.Вазов”

Приготвяне и доставка на готова храна (обяд, включващ основно ястие , хляб и десерт) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.”, включва следните дейности: приготвяне и доставка на готова храна (обяд,) за учениците от І до VІІ клас за прогнозен брой ученици за учебната 2019/2020 г. - 200, като прогнозния брой учебни дни за периода на изпълнение на договора до 30.06.2020 г. е 175 дни, както следва:
17.09.2019 г.- 30.05.2020 г.- 200 ученика-155 дни
01.06.2020 г.- 15.06.2020 г.- 30 ученика – 10 дни
16.06.2020г.- 30.06.2020 г.- 10 ученика – 10 дни
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
17/09/2019 (дд/мм/гггг) / 30/06/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания.

Не се поставят изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качествено изпълнение на предмета на поръчката.


1.Минимално ниво: Участникът да е изпълнил минимум две (2) дейности с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата.*** дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, се разбира приготвяне и доставка на храна.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП (посочва се списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.)
Доказване: Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, придружени с документи за извършените услуги, които може да се изискат и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП .
2.1.Минимално ниво: Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство на храни, който да е регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта и да отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 26.01.2016 г., за хигиена на храните, издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните. Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 3) от ЕЕДОП (посочват се обектите, с които участникът разполага за производство на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, с посочване на номер, дата и орган, който е издал удостоверението за регистрация на обекта.
Доказване: Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на обектите, с които участникът разполага за производство на храни и валидно удостоверение за регистрация на обекта за производство на храни, издадено по реда на чл.12 от Закона за храните, които може да се изискат и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП.
2.2.Минимално ниво: Участниците да разполагат с минимум 1 (един) брой специализирано транспортно средство, регистрирано от БАБХ за превоз на приготвена храна.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 3) от ЕЕДОП(посочват се специализираните транспортни средства, които участникът ще ползва при изпълнение на услугата. Участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер,както и номер, дата и орган, който е издал разрешението и регистрацията).
Доказване:Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на специализираните транспортни средства за превоз на хранителни продукти. Участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер, дата и орган, който е издал разрешението и регистрацията и които може да се изискат и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП .
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от процедурата участник, за който е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) и чл. 69 от ЗПКОМПИ. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/07/2019 (дд/мм/гггг)   12:30 (чч:мм)

Гр. Свиленград, ул."Климент Охридски"№2,стая №104

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Плащанията за дейностите ще се извършват в съответствие проекто-договора /Образец №4 към документацията.
Инф. за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:НАП:Инф. Тел. на НАП-070018700; интернет адрес: http://www.nap.bg/;Относно задълженията, опазване на околната среда: МОСВ:Информационен център на МОСВ;София1000,ул."У.Гладстон"№67,Телефон:02/9406331;Интернетадрес: http://www3.moew.government.bg/;Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44;
Максималната цена за един обяд(основно ястие, хляб и десерт) за едно дете на ден не трябва да надвишава 2,20 лв. без ДДС или 2,64 лв. с ДДС с включени всички разходи и транспорт. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил единична цена за приготвяне и доставка на обяд за едно дете на ден, по-висока от посочената.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва